Spread Meaning In Malayalam

ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് Spread എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക.

1491
വ്യാപനം
ക്രിയ
Spread
verb

നിർവചനങ്ങൾ

Definitions of Spread

1. അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം, വീതി അല്ലെങ്കിൽ നീളം നീട്ടുന്നതിന് (എന്തെങ്കിലും) തുറക്കുക.

1. open out (something) so as to extend its surface area, width, or length.

3. (ഒരു പദാർത്ഥം) ഒരു വസ്തുവിലേക്കോ ഉപരിതലത്തിലേക്കോ ഒരു ഇരട്ട പാളിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ.

3. apply (a substance) to an object or surface in an even layer.

4. ഭക്ഷണത്തിനായി (ഒരു മേശ) ഇടാൻ.

4. lay (a table) for a meal.

Examples of Spread:

1. ആസിഡുകളും എൻസൈമുകളും അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, ആമാശയത്തിലെ പേശികൾ വികസിക്കുന്നു, ഈ പ്രതികരണത്തെ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

1. as acids and enzymes do their work, stomach muscles spread, this reaction is called peristalsis.

4

2. എന്താണ് ടൈഫോയ്ഡ് പനി, അത് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത്?

2. what causes typhoid fever and how is it spread?

3

3. ക്യാൻസർ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ മറ്റ് ടിഷ്യൂകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ, അണുബാധയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവ് ദുർബലമാകുന്നു.

3. as cancerous lymphocytes spread into other tissues, the body's ability to fight infection weakens.

3

4. ആണി അണുബാധയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം, അത്ലറ്റിന്റെ കാൽ (ടീന പെഡിസ്) നഖത്തിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാൻ എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കുക എന്നതാണ്.

4. one way to help prevent a further bout of nail infection is to treat athlete's foot(tinea pedis) as early as possible to stop the infection spreading to the nail.

3

5. ബീജങ്ങളാൽ പടരുന്നു.

5. it is spread by spores.

2

6. ക്രോസ്-മലിനീകരണം എന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ എങ്ങനെ പടരുന്നു എന്നതാണ്.

6. cross-contamination is how bacteria spreads.

2

7. സെല്ലുലൈറ്റിസ് പടരുകയോ രോഗി തുടർച്ചയായി അസുഖം വരികയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക തുള്ളികൾ സാധാരണയായി ഫലപ്രദമാണ്.

7. topical drops are usually effective unless there is spread with cellulitis or the patient is systemically unwell.

2

8. എബോള എങ്ങനെയാണ് പടരുന്നത്?

8. how ebola is spread?

1

9. ഗഫ് പെട്ടെന്ന് പടർന്നു.

9. The guff spread quickly.

1

10. ഫിത്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഒഴിവാക്കണം.

10. We must avoid spreading fitna.

1

11. ലോക്വാട്ട് ജാം ഒരു ജനപ്രിയ സ്പ്രെഡ് ആണ്.

11. Loquat jam is a popular spread.

1

12. വിരിച്ച കാലുകൾ സ്വെറ്റർ (ഹേ!)

12. spread-eagled(heh!) jumping jack.

1

13. എന്തുകൊണ്ടാണ് മതമൗലികവാദത്തിന്റെ വ്യാപനം?

13. why the spread of fundamentalism?

1

14. ഹൈഡ്രില്ല പ്രശ്നം പടരുന്നു.

14. The hydrilla problem is spreading.

1

15. സൈക്ലോസ്പോറ NYC, 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു

15. Cyclospora Spreads to NYC, 16 States

1

16. ഓരോ സംഭാവനയും ധമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു!

16. Every donation helps us spread the Dhamma!

1

17. “എസ്ടിഡികളും എച്ച്ഐവികളും ഈ സന്ദേശം പോലെ വേഗത്തിൽ പടരുന്നു.

17. “STDs and HIV can spread as fast as this message.

1

18. അവർ ഭൂമിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും നവീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

18. who spread turmoil on earth, and do not reform.”.

1

19. ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത സൃഷ്ടിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപനത്തിലും ഞാൻ ആവേശഭരിതനാണ്.

19. I’m also thrilled by the geographical spread of our shortlisted work.

1

20. എന്നിരുന്നാലും, രോഗം പടരുന്നതിന് 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അസ്മോഡിയസ് മരിച്ചു.

20. However, Asmodeus died 300 years prior to the spreading of the disease.

1
spread
Similar Words

Spread meaning in Malayalam - Learn actual meaning of Spread with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Spread in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.