H2o Meaning In Telugu

సాధారణ ఉదాహరణలు మరియు నిర్వచనాలతో H2o యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని తెలుసుకోండి.

4317

h2o

నామవాచకం

H2o

noun

నిర్వచనాలు

Definitions

1. నీరు (రసాయన చిహ్నం, శాస్త్రీయేతర సందర్భాలలో ఉపయోగించబడింది).

1. water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts).

Examples

1. h2o ద్రావణీయత: కరిగే10mg/ml, స్పష్టమైన.

1. solubility h2o: soluble10mg/ml, clear.

1

2. H2O హెర్ఫోర్డ్ అమ్మాయిలు మరియు మహిళలందరికీ స్వాగతం పలుకుతుంది!

2. H2O Herford welcomes all girls and women!

3. నాకు H2O విరామం ఇవ్వండి, కొంచెం కష్టపడి ప్రయత్నించండి.

3. Give me a break H2O, try a little harder.

4. h2o ద్రావణీయత: 5 mg/ml, మేఘావృతం, రంగులేని మరియు జిగట.

4. solubility h2o: 5 mg/ml, hazy, colorless and viscous.

5. క్లోరెక్సిడైన్ అసిటేట్ ద్రావణీయత h2o: 15 mg/ml, స్పష్టమైనది.

5. chlorhexidine acetate solubility h2o: 15 mg/ml, clear.

6. జర్మనీకి ఇంకా ఎక్కువ H2Ö: పూర్తి వెర్బండ్ జలశక్తి ముందుకు!

6. Even More H2Ö for Germany: Full VERBUND Hydropower Ahead!

7. ఈ సమీకరణంలో, h2 మరియు o2 ప్రతిచర్యలు మరియు h2o.

7. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is.

8. క్రీడల పనితీరు కోసం తగినంత నీరు త్రాగటం అవసరం.

8. chugging enough h2o is essential for athletic performance.

9. మీరు త్రాగే ప్రతి గ్లాసు నీటిలో రెండు రకాల H2O ఉంటుంది.

9. In each glass of water you drink, there are two sorts of H2O.

10. మా ప్రాజెక్ట్ "H2O" సంవత్సరాలుగా చాలా మద్దతు పొందింది.

10. Our project “H2O” has received a lot of support over the years.

11. H2O వైర్‌లెస్ ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ కమ్యూనికేషన్‌పై దృష్టి పెడుతుంది.

11. H2O Wireless particularly focuses on international communication.

12. యూరోపియన్ సైన్స్ పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్: H2O - కేవలం ఒక డ్రాప్ కంటే ఎక్కువ

12. European Science Parliament Conference: H2O – More than just a drop

13. 1994లో, H2O యొక్క ఒక కస్టమర్ ఈ పడవను కొనుగోలు చేసి దానిపై నివసించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

13. In 1994, a customer of H2O decided to buy this boat and live on it.

14. ఈ సమీకరణంలో, h2 మరియు o2 రియాక్టెంట్లు మరియు h2o అనేది ఉత్పత్తి.

14. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is the product.

15. అయితే, హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటానికి కొన్ని మంచి పాత-కాలపు H2Oని మర్చిపోవద్దు!

15. Of course, don’t forget some good old-fashioned H2O as well to stay hydrated!

16. నేను H2Oకి పంపిన ఇమెయిల్‌లు మరియు కాల్‌లు అన్నీ పనికిరానివి: ఎవరూ నాకు సహాయం చేయలేదు.

16. All the emails I sent and calls I made to H2O were useless: nobody helped me.

17. ఈ ప్రత్యేక H2Oతో ఒప్పందం ఏమిటి మరియు మేము దీన్ని సాధారణ అంశాల కంటే ఎంచుకోవాలా?

17. What’s the deal with this special H2O and should we choose it over the regular stuff?

18. భీమా సంస్థలు, ఉదాహరణకు, H2Oని ఉపయోగిస్తాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ సంక్లిష్ట గణనలను చేయవచ్చు.

18. Insurance companies, for example, use H2O because complex calculations can be made here.

19. మీరు పది నిమిషాలు ఉతకడం మరియు కడుక్కోవడం కోసం నిశ్శబ్దంగా గడిపినట్లయితే, మీరు గ్యాలన్ల H2Oని తీసుకుంటారు

19. if you spend a leisurely ten minutes washing and rinsing, you'll be going through gallons of H2O

20. నాలాగే, మీరు బహుశా పాఠశాలలో నీరు H2O అని తెలుసుకున్నారు మరియు అది అంతే - ఎవరికీ తెలియదు.

20. Just like me, you probably learned in school that water is H2O and that was it - nobody knew any more.

h2o

Similar Words

H2o meaning in Telugu - Learn actual meaning of H2o with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of H2o in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.