H2o Meaning In Malayalam

ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് H2o എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക.

5909

നിർവചനങ്ങൾ

Definitions of H2o

1. വെള്ളം (ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസ ചിഹ്നം).

1. water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts).

Examples of H2o:

1. H2O Herford എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു!

1. H2O Herford welcomes all girls and women!

6

2. h2o സൊലൂബിലിറ്റി: ലയിക്കുന്ന10mg/ml, തെളിഞ്ഞത്.

2. solubility h2o: soluble10mg/ml, clear.

4

3. തീർച്ചയായും, ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ചില നല്ല പഴയകാല H2O മറക്കരുത്!

3. Of course, don’t forget some good old-fashioned H2O as well to stay hydrated!

4

4. എനിക്ക് ഒരു ഇടവേള H2O തരൂ, കുറച്ചുകൂടി ശ്രമിക്കൂ.

4. Give me a break H2O, try a little harder.

2

5. h2o സൊലൂബിലിറ്റി: 5 mg/ml, മേഘാവൃതവും നിറമില്ലാത്തതും വിസ്കോസും.

5. solubility h2o: 5 mg/ml, hazy, colorless and viscous.

2

6. ക്ലോർഹെക്സിഡൈൻ അസറ്റേറ്റ് ലായകത h2o: 15 mg/ml, തെളിഞ്ഞതാണ്.

6. chlorhexidine acetate solubility h2o: 15 mg/ml, clear.

2

7. ജർമ്മനിക്ക് കൂടുതൽ H2Ö: ഫുൾ വെർബണ്ട് ജലവൈദ്യുതി മുന്നോട്ട്!

7. Even More H2Ö for Germany: Full VERBUND Hydropower Ahead!

2

8. ഈ സമവാക്യത്തിൽ, h2 ഉം o2 ഉം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും h2o ആണ്.

8. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is.

2

9. കായിക പ്രകടനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

9. chugging enough h2o is essential for athletic performance.

2

10. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് "H2O" വർഷങ്ങളായി വളരെയധികം പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

10. Our project “H2O” has received a lot of support over the years.

2

11. H2O വയർലെസ് പ്രത്യേകിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ആശയവിനിമയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

11. H2O Wireless particularly focuses on international communication.

2

12. യൂറോപ്യൻ സയൻസ് പാർലമെന്റ് കോൺഫറൻസ്: H2O - ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രമല്ല

12. European Science Parliament Conference: H2O – More than just a drop

2

13. 1994-ൽ, H2O യുടെ ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഈ ബോട്ട് വാങ്ങി അതിൽ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

13. In 1994, a customer of H2O decided to buy this boat and live on it.

2

14. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, H2O ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം സങ്കീർണ്ണമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇവിടെ നടത്താം.

14. Insurance companies, for example, use H2O because complex calculations can be made here.

2

15. നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഓരോ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലും രണ്ട് തരം H2O ഉണ്ട്.

15. In each glass of water you drink, there are two sorts of H2O.

1

16. ഈ സമവാക്യത്തിൽ, h2, o2 എന്നിവ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും h2o ഉൽപ്പന്നവുമാണ്.

16. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is the product.

1

17. ഞാൻ H2O-യിലേക്ക് അയച്ച ഇമെയിലുകളും കോളുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായിരുന്നു: ആരും എന്നെ സഹായിച്ചില്ല.

17. All the emails I sent and calls I made to H2O were useless: nobody helped me.

1

18. ഈ സ്പെഷ്യൽ H2O-യുടെ ഇടപാട് എന്താണ്, സാധാരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം ഞങ്ങൾ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കണോ?

18. What’s the deal with this special H2O and should we choose it over the regular stuff?

1

19. നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നിശബ്ദമായി കഴുകുകയും കഴുകുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ഗാലൻ H2O കഴിക്കും

19. if you spend a leisurely ten minutes washing and rinsing, you'll be going through gallons of H2O

1

20. എന്നെപ്പോലെ, വെള്ളം H2O ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരിക്കാം, അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു - ആർക്കും കൂടുതൽ അറിയില്ലായിരുന്നു.

20. Just like me, you probably learned in school that water is H2O and that was it - nobody knew any more.

1
h2o
Similar Words

H2o meaning in Malayalam - Learn actual meaning of H2o with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of H2o in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord. All rights reserved.