H2o Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह H2o चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

5909

व्याख्या

Definitions

1. पाणी (अवैज्ञानिक संदर्भांमध्ये वापरलेले रासायनिक चिन्ह).

1. water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts).

Examples

1. H2O Herford सर्व मुली आणि महिलांचे स्वागत करते!

1. H2O Herford welcomes all girls and women!

5

2. h2o विद्राव्यता: विद्रव्य 10mg/ml, स्पष्ट.

2. solubility h2o: soluble10mg/ml, clear.

4

3. अर्थात, हायड्रेटेड राहण्यासाठी काही चांगल्या जुन्या पद्धतीचे H2O विसरू नका!

3. Of course, don’t forget some good old-fashioned H2O as well to stay hydrated!

4

4. मला H2O ला ब्रेक द्या, थोडा प्रयत्न करा.

4. Give me a break H2O, try a little harder.

2

5. h2o विद्राव्यता: 5 mg/ml, ढगाळ, रंगहीन आणि चिकट.

5. solubility h2o: 5 mg/ml, hazy, colorless and viscous.

2

6. जर्मनीसाठी आणखी H2Ö: पूर्ण VERBUND जलविद्युत पुढे!

6. Even More H2Ö for Germany: Full VERBUND Hydropower Ahead!

2

7. या समीकरणात, h2 आणि o2 हे अभिक्रियाक आहेत आणि h2o आहे.

7. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is.

2

8. खेळाच्या कामगिरीसाठी पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक आहे.

8. chugging enough h2o is essential for athletic performance.

2

9. आमच्या प्रकल्प "H2O" ला गेल्या काही वर्षांमध्ये भरपूर पाठिंबा मिळाला आहे.

9. Our project “H2O” has received a lot of support over the years.

2

10. H2O वायरलेस विशेषतः आंतरराष्ट्रीय संप्रेषणावर लक्ष केंद्रित करते.

10. H2O Wireless particularly focuses on international communication.

2

11. युरोपियन विज्ञान संसद परिषद: H2O - फक्त एक थेंब पेक्षा अधिक

11. European Science Parliament Conference: H2O – More than just a drop

2

12. 1994 मध्ये H2O च्या ग्राहकाने ही बोट विकत घेऊन त्यावर राहण्याचा निर्णय घेतला.

12. In 1994, a customer of H2O decided to buy this boat and live on it.

2

13. विमा कंपन्या, उदाहरणार्थ, H2O वापरतात कारण येथे जटिल गणना केली जाऊ शकते.

13. Insurance companies, for example, use H2O because complex calculations can be made here.

2

14. क्लोरहेक्साइडिन एसीटेट विद्राव्यता h2o: 15 mg/ml, स्पष्ट.

14. chlorhexidine acetate solubility h2o: 15 mg/ml, clear.

1

15. तुम्ही प्यायलेल्या प्रत्येक ग्लास पाण्यात, H2O चे दोन प्रकार असतात.

15. In each glass of water you drink, there are two sorts of H2O.

1

16. या समीकरणात, h2 आणि o2 हे अभिक्रियाक आहेत आणि h2o हे उत्पादन आहे.

16. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is the product.

1

17. मी H2O ला पाठवलेले सर्व ईमेल आणि कॉल निरुपयोगी होते: कोणीही मला मदत केली नाही.

17. All the emails I sent and calls I made to H2O were useless: nobody helped me.

1

18. या विशेष H2O सह काय डील आहे आणि आम्ही ते नेहमीच्या सामग्रीपेक्षा निवडले पाहिजे?

18. What’s the deal with this special H2O and should we choose it over the regular stuff?

1

19. तुम्ही धुण्यास आणि धुण्यास दहा मिनिटे शांतपणे घालवल्यास, तुम्ही गॅलन H2O वापराल

19. if you spend a leisurely ten minutes washing and rinsing, you'll be going through gallons of H2O

1

20. माझ्याप्रमाणेच, तुम्ही कदाचित शाळेत शिकलात की पाणी H2O आहे आणि तेच होते - यापुढे कोणालाही माहित नव्हते.

20. Just like me, you probably learned in school that water is H2O and that was it - nobody knew any more.

1
h2o

Similar Words

H2o meaning in Marathi - Learn actual meaning of H2o with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of H2o in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.