H2o Meaning In Gujarati

સરળ ઉદાહરણો અને વ્યાખ્યાઓ સાથે H2o નો વાસ્તવિક અર્થ જાણો.

4325

વ્યાખ્યાઓ

Definitions

1. પાણી (રાસાયણિક પ્રતીક, જેમ કે બિન-વૈજ્ઞાનિક સંદર્ભોમાં વપરાય છે).

1. water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts).

Examples

1. h2o દ્રાવ્યતા: દ્રાવ્ય 10mg/ml, સ્પષ્ટ.

1. solubility h2o: soluble10mg/ml, clear.

1

2. H2O હેરફોર્ડ તમામ છોકરીઓ અને મહિલાઓને આવકારે છે!

2. H2O Herford welcomes all girls and women!

3. મને H2O ને વિરામ આપો, થોડો વધુ પ્રયત્ન કરો.

3. Give me a break H2O, try a little harder.

4. h2o દ્રાવ્યતા: 5 mg/ml, વાદળછાયું, રંગહીન અને ચીકણું.

4. solubility h2o: 5 mg/ml, hazy, colorless and viscous.

5. chlorhexidine એસિટેટ દ્રાવ્યતા h2o: 15 mg/ml, સ્પષ્ટ.

5. chlorhexidine acetate solubility h2o: 15 mg/ml, clear.

6. જર્મની માટે હજી વધુ H2Ö: સંપૂર્ણ VERBUND હાઇડ્રોપાવર આગળ!

6. Even More H2Ö for Germany: Full VERBUND Hydropower Ahead!

7. આ સમીકરણમાં, h2 અને o2 એ પ્રક્રિયક છે અને h2o છે.

7. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is.

8. રમતગમતના પ્રદર્શન માટે પૂરતું પાણી પીવું જરૂરી છે.

8. chugging enough h2o is essential for athletic performance.

9. તમે પીતા દરેક ગ્લાસ પાણીમાં બે પ્રકારના H2O હોય છે.

9. In each glass of water you drink, there are two sorts of H2O.

10. અમારા પ્રોજેક્ટ "H2O" ને વર્ષોથી ઘણો સપોર્ટ મળ્યો છે.

10. Our project “H2O” has received a lot of support over the years.

11. H2O વાયરલેસ ખાસ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સંચાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

11. H2O Wireless particularly focuses on international communication.

12. યુરોપિયન સાયન્સ પાર્લામેન્ટ કોન્ફરન્સ: H2O - માત્ર એક ડ્રોપ કરતાં વધુ

12. European Science Parliament Conference: H2O – More than just a drop

13. 1994 માં, H2O ના ગ્રાહકે આ બોટ ખરીદવા અને તેના પર રહેવાનું નક્કી કર્યું.

13. In 1994, a customer of H2O decided to buy this boat and live on it.

14. આ સમીકરણમાં, h2 અને o2 એ રિએક્ટન્ટ છે અને h2o એ ઉત્પાદન છે.

14. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is the product.

15. અલબત્ત, હાઇડ્રેટેડ રહેવા માટે કેટલાક સારા જૂના જમાનાના H2O ને ભૂલશો નહીં!

15. Of course, don’t forget some good old-fashioned H2O as well to stay hydrated!

16. મેં H2O ને કરેલા તમામ ઈમેઈલ અને કોલ નકામા હતા: કોઈએ મને મદદ કરી નથી.

16. All the emails I sent and calls I made to H2O were useless: nobody helped me.

17. આ ખાસ H2O સાથે શું ડીલ છે અને શું આપણે તેને નિયમિત સામગ્રી પર પસંદ કરવી જોઈએ?

17. What’s the deal with this special H2O and should we choose it over the regular stuff?

18. વીમા કંપનીઓ, ઉદાહરણ તરીકે, H2O નો ઉપયોગ કરે છે કારણ કે અહીં જટિલ ગણતરીઓ કરી શકાય છે.

18. Insurance companies, for example, use H2O because complex calculations can be made here.

19. જો તમે ધોવા અને કોગળા કરવામાં દસ મિનિટનો સમય પસાર કરશો, તો તમે ગેલન H2O નો વપરાશ કરશો

19. if you spend a leisurely ten minutes washing and rinsing, you'll be going through gallons of H2O

20. મારી જેમ, તમે કદાચ શાળામાં શીખ્યા કે પાણી H2O છે અને તે જ હતું - હવે કોઈ જાણતું નથી.

20. Just like me, you probably learned in school that water is H2O and that was it - nobody knew any more.

h2o

Similar Words

H2o meaning in Gujarati - Learn actual meaning of H2o with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of H2o in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.