H2o Meaning In Punjabi

ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ H2o ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜਾਣੋ।.

5909

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Definitions of H2o

1. ਪਾਣੀ (ਰਸਾਇਣਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

1. water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts).

Examples of H2o:

1. H2O Herford ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ!

1. H2O Herford welcomes all girls and women!

7

2. h2o ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ 10mg/ml, ਸਾਫ।

2. solubility h2o: soluble10mg/ml, clear.

5

3. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ H2O ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ!

3. Of course, don’t forget some good old-fashioned H2O as well to stay hydrated!

5

4. ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, h2 ਅਤੇ o2 ਰੀਐਕਟੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ h2o ਹੈ।

4. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is.

4

5. ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5. chugging enough h2o is essential for athletic performance.

4

6. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ H2O ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

6. Give me a break H2O, try a little harder.

3

7. h2o ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ: 5 mg/ml, ਬੱਦਲਵਾਈ, ਰੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਲੇਸਦਾਰ।

7. solubility h2o: 5 mg/ml, hazy, colorless and viscous.

3

8. ਕਲੋਰਹੇਕਸੀਡਾਈਨ ਐਸੀਟੇਟ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ h2o: 15 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਮਿਲੀ, ਸਾਫ਼।

8. chlorhexidine acetate solubility h2o: 15 mg/ml, clear.

3

9. ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ H2Ö: ਪੂਰਾ VERBUND ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਅੱਗੇ!

9. Even More H2Ö for Germany: Full VERBUND Hydropower Ahead!

3

10. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "H2O" ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

10. Our project “H2O” has received a lot of support over the years.

3

11. H2O ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

11. H2O Wireless particularly focuses on international communication.

3

12. ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ: H2O - ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ

12. European Science Parliament Conference: H2O – More than just a drop

3

13. 1994 ਵਿੱਚ, H2O ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

13. In 1994, a customer of H2O decided to buy this boat and live on it.

3

14. ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, h2 ਅਤੇ o2 ਰੀਐਕਟੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ h2o ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ।

14. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is the product.

3

15. ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, H2O ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

15. Insurance companies, for example, use H2O because complex calculations can be made here.

3

16. ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ H2O ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

16. In each glass of water you drink, there are two sorts of H2O.

2

17. ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ H2O ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਨ: ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

17. All the emails I sent and calls I made to H2O were useless: nobody helped me.

2

18. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ H2O ਨਾਲ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

18. What’s the deal with this special H2O and should we choose it over the regular stuff?

2

19. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ H2O ਦੇ ਗੈਲਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੋਗੇ

19. if you spend a leisurely ten minutes washing and rinsing, you'll be going through gallons of H2O

2

20. ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ H2O ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ - ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

20. Just like me, you probably learned in school that water is H2O and that was it - nobody knew any more.

2
h2o
Similar Words

H2o meaning in Punjabi - Learn actual meaning of H2o with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of H2o in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.