H2o Meaning In Kannada

ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ H2o ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

5909

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

Definitions of H2o

1. ನೀರು (ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಹ್ನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

1. water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts).

Examples of H2o:

1. H2O ಹರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ!

1. H2O Herford welcomes all girls and women!

7

2. h2o ಕರಗುವಿಕೆ: ಕರಗುವ 10mg/ml, ಸ್ಪಷ್ಟ.

2. solubility h2o: soluble10mg/ml, clear.

5

3. ಸಹಜವಾಗಿ, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಹಳೆಯ-ಶೈಲಿಯ H2O ಅನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

3. Of course, don’t forget some good old-fashioned H2O as well to stay hydrated!

5

4. ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ, h2 ಮತ್ತು o2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು h2o.

4. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is.

4

5. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

5. chugging enough h2o is essential for athletic performance.

4

6. ನನಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ H2O, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

6. Give me a break H2O, try a little harder.

3

7. h2o ಕರಗುವಿಕೆ: 5 mg/ml, ಮೋಡ, ಬಣ್ಣರಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ.

7. solubility h2o: 5 mg/ml, hazy, colorless and viscous.

3

8. ಕ್ಲೋರ್ಹೆಕ್ಸಿಡೈನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಕರಗುವಿಕೆ h2o: 15 mg/ml, ಸ್ಪಷ್ಟ.

8. chlorhexidine acetate solubility h2o: 15 mg/ml, clear.

3

9. ಜರ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ H2Ö: ಪೂರ್ಣ ವರ್ಬಂಡ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮುಂದೆ!

9. Even More H2Ö for Germany: Full VERBUND Hydropower Ahead!

3

10. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ "H2O" ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

10. Our project “H2O” has received a lot of support over the years.

3

11. H2O ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

11. H2O Wireless particularly focuses on international communication.

3

12. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್: H2O - ಕೇವಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹೆಚ್ಚು

12. European Science Parliament Conference: H2O – More than just a drop

3

13. 1994 ರಲ್ಲಿ, H2O ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ದೋಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

13. In 1994, a customer of H2O decided to buy this boat and live on it.

3

14. ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ, h2 ಮತ್ತು o2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು h2o ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

14. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is the product.

3

15. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, H2O ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

15. Insurance companies, for example, use H2O because complex calculations can be made here.

3

16. ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ H2O ಇರುತ್ತದೆ.

16. In each glass of water you drink, there are two sorts of H2O.

2

17. ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು H2O ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ: ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

17. All the emails I sent and calls I made to H2O were useless: nobody helped me.

2

18. ಈ ವಿಶೇಷ H2O ನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆರಿಸಬೇಕೇ?

18. What’s the deal with this special H2O and should we choose it over the regular stuff?

2

19. ನೀವು ಹತ್ತು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಲು ಕಳೆದರೆ, ನೀವು ಗ್ಯಾಲನ್ಗಳಷ್ಟು H2O ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ

19. if you spend a leisurely ten minutes washing and rinsing, you'll be going through gallons of H2O

2

20. ನನ್ನಂತೆಯೇ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು H2O ಎಂದು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅದು - ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

20. Just like me, you probably learned in school that water is H2O and that was it - nobody knew any more.

2
h2o
Similar Words

H2o meaning in Kannada - Learn actual meaning of H2o with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of H2o in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.