H2o Meaning In Kannada

ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ H2o ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

4327

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

Definitions

1. ನೀರು (ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಹ್ನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

1. water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts).

Examples

1. h2o ಕರಗುವಿಕೆ: ಕರಗುವ 10mg/ml, ಸ್ಪಷ್ಟ.

1. solubility h2o: soluble10mg/ml, clear.

1

2. H2O ಹರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ!

2. H2O Herford welcomes all girls and women!

3. ನನಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ H2O, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

3. Give me a break H2O, try a little harder.

4. h2o ಕರಗುವಿಕೆ: 5 mg/ml, ಮೋಡ, ಬಣ್ಣರಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ.

4. solubility h2o: 5 mg/ml, hazy, colorless and viscous.

5. ಕ್ಲೋರ್ಹೆಕ್ಸಿಡೈನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಕರಗುವಿಕೆ h2o: 15 mg/ml, ಸ್ಪಷ್ಟ.

5. chlorhexidine acetate solubility h2o: 15 mg/ml, clear.

6. ಜರ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ H2Ö: ಪೂರ್ಣ ವರ್ಬಂಡ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮುಂದೆ!

6. Even More H2Ö for Germany: Full VERBUND Hydropower Ahead!

7. ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ, h2 ಮತ್ತು o2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು h2o.

7. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is.

8. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

8. chugging enough h2o is essential for athletic performance.

9. ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ H2O ಇರುತ್ತದೆ.

9. In each glass of water you drink, there are two sorts of H2O.

10. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ "H2O" ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

10. Our project “H2O” has received a lot of support over the years.

11. H2O ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

11. H2O Wireless particularly focuses on international communication.

12. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್: H2O - ಕೇವಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹೆಚ್ಚು

12. European Science Parliament Conference: H2O – More than just a drop

13. 1994 ರಲ್ಲಿ, H2O ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ದೋಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

13. In 1994, a customer of H2O decided to buy this boat and live on it.

14. ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ, h2 ಮತ್ತು o2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು h2o ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

14. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is the product.

15. ಸಹಜವಾಗಿ, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಹಳೆಯ-ಶೈಲಿಯ H2O ಅನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

15. Of course, don’t forget some good old-fashioned H2O as well to stay hydrated!

16. ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು H2O ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ: ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

16. All the emails I sent and calls I made to H2O were useless: nobody helped me.

17. ಈ ವಿಶೇಷ H2O ನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆರಿಸಬೇಕೇ?

17. What’s the deal with this special H2O and should we choose it over the regular stuff?

18. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, H2O ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

18. Insurance companies, for example, use H2O because complex calculations can be made here.

19. ನೀವು ಹತ್ತು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಲು ಕಳೆದರೆ, ನೀವು ಗ್ಯಾಲನ್ಗಳಷ್ಟು H2O ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ

19. if you spend a leisurely ten minutes washing and rinsing, you'll be going through gallons of H2O

20. ನನ್ನಂತೆಯೇ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು H2O ಎಂದು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅದು - ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

20. Just like me, you probably learned in school that water is H2O and that was it - nobody knew any more.

h2o

Similar Words

H2o meaning in Kannada - Learn actual meaning of H2o with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of H2o in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.