H2o Meaning In Tamil

எளிய எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் வரையறைகளுடன் H2o இன் உண்மையான அர்த்தத்தை அறியவும்.

5909
h2o
பெயர்ச்சொல்
H2o
noun

வரையறைகள்

Definitions of H2o

1. நீர் (வேதியியல் சின்னம், அறிவியல் அல்லாத சூழல்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது).

1. water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts).

Examples of H2o:

1. H2O Herford அனைத்து பெண்களையும் பெண்களையும் வரவேற்கிறது!

1. H2O Herford welcomes all girls and women!

6

2. h2o கரைதிறன்: கரையக்கூடிய 10mg/ml, தெளிவானது.

2. solubility h2o: soluble10mg/ml, clear.

4

3. நிச்சயமாக, நீரேற்றமாக இருக்க சில நல்ல பழைய கால H2O ஐ மறந்துவிடாதீர்கள்!

3. Of course, don’t forget some good old-fashioned H2O as well to stay hydrated!

4

4. இந்த சமன்பாட்டில், h2 மற்றும் o2 ஆகியவை எதிர்வினைகள் மற்றும் h2o ஆகும்.

4. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is.

3

5. விளையாட்டு செயல்திறனுக்கு போதுமான தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம்.

5. chugging enough h2o is essential for athletic performance.

3

6. எனக்கு H2O இடைவேளை கொடுங்கள், கொஞ்சம் கடினமாக முயற்சி செய்யுங்கள்.

6. Give me a break H2O, try a little harder.

2

7. h2o கரைதிறன்: 5 mg/ml, மேகமூட்டம், நிறமற்ற மற்றும் பிசுபிசுப்பு.

7. solubility h2o: 5 mg/ml, hazy, colorless and viscous.

2

8. குளோரெக்சிடின் அசிடேட் கரைதிறன் h2o: 15 mg/ml, தெளிவானது.

8. chlorhexidine acetate solubility h2o: 15 mg/ml, clear.

2

9. ஜெர்மனிக்கு இன்னும் கூடுதலான H2Ö: முழு வெர்பண்ட் நீர் மின்சாரம்!

9. Even More H2Ö for Germany: Full VERBUND Hydropower Ahead!

2

10. எங்கள் திட்டமான "H2O" பல ஆண்டுகளாக நிறைய ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது.

10. Our project “H2O” has received a lot of support over the years.

2

11. H2O வயர்லெஸ் குறிப்பாக சர்வதேச தகவல்தொடர்புகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.

11. H2O Wireless particularly focuses on international communication.

2

12. ஐரோப்பிய அறிவியல் பாராளுமன்ற மாநாடு: H2O - ஒரு துளியை விட அதிகம்

12. European Science Parliament Conference: H2O – More than just a drop

2

13. 1994 ஆம் ஆண்டில், H2O இன் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் இந்தப் படகை வாங்கி அதில் வாழ முடிவு செய்தார்.

13. In 1994, a customer of H2O decided to buy this boat and live on it.

2

14. இந்த சமன்பாட்டில், h2 மற்றும் o2 ஆகியவை எதிர்வினைகள் மற்றும் h2o என்பது தயாரிப்பு ஆகும்.

14. in this equation, h2 and o2 are the reactants and h2o is the product.

2

15. எடுத்துக்காட்டாக, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், H2O ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, ஏனெனில் சிக்கலான கணக்கீடுகள் இங்கே செய்யப்படலாம்.

15. Insurance companies, for example, use H2O because complex calculations can be made here.

2

16. நீங்கள் குடிக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் தண்ணீரிலும் இரண்டு வகையான H2O உள்ளது.

16. In each glass of water you drink, there are two sorts of H2O.

1

17. H2O க்கு நான் அனுப்பிய மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் அழைப்புகள் அனைத்தும் பயனற்றவை: யாரும் எனக்கு உதவவில்லை.

17. All the emails I sent and calls I made to H2O were useless: nobody helped me.

1

18. இந்த சிறப்பு H2O உடன் என்ன ஒப்பந்தம் உள்ளது மற்றும் வழக்கமான பொருட்களை விட இதை நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டுமா?

18. What’s the deal with this special H2O and should we choose it over the regular stuff?

1

19. நீங்கள் பத்து நிமிடங்களை அமைதியாக கழுவி கழுவினால், நீங்கள் H2O கேலன்களை உட்கொள்வீர்கள்

19. if you spend a leisurely ten minutes washing and rinsing, you'll be going through gallons of H2O

1

20. என்னைப் போலவே, நீங்களும் பள்ளியில் தண்ணீர் H2O என்று கற்றுக்கொண்டிருக்கலாம், அதுதான் - யாருக்கும் தெரியாது.

20. Just like me, you probably learned in school that water is H2O and that was it - nobody knew any more.

1
h2o
Similar Words

H2o meaning in Tamil - Learn actual meaning of H2o with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of H2o in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.