Chia Seeds Meaning In Punjabi

ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Chia Seeds ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜਾਣੋ।.

16651

Chia ਬੀਜ

ਨਾਂਵ

Chia Seeds

noun

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Definitions

1. ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਅੰਡਾਕਾਰ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਭੂਰਾ ਬੀਜ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. the small oval dark or pale brown seed of a flowering plant of the mint family, used in various foods to add fibre and micronutrients.

2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿਆ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. either of the plants from which chia seeds are obtained.

Examples

1. ਚੀਆ ਬੀਜ: ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

1. chia seeds: what is it and why have become so popular.

18

2. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

2. if not, or if you want to know more, just read below and get informed about health benefits of chia seeds.

3

3. ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਫੂਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

3. now it should be clear why we call chia seeds a superfood.

1

4. ਚੀਆ ਬੀਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੁਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

4. chia seeds are naturally free of gluten and most other common allergens.

1

5. ਟੋਸਟ ਕੀਤੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਨਾਮਿਕਸ ਮੂਸਲੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ।

5. enjoy your beato cinnamix muesli with the goodness of roasted almonds and chia seeds.

1

6. ਚੀਆ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

6. chia seeds can be used in a variety of different ways because of their mildly nutty flavor and great bite.

1

7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ?

7. do you know these small and wonderful chia seeds also contain many essential minerals that are good for our body?

1

8. ਪਰ ਚਿਆ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਿਆ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

8. But what effects on mind and soul do chia seeds have and is there a reason why we are starting to eat chia right now?

1

9. ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (33, 34) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

9. chia seeds may also have numerous health benefits, such as lowering blood pressure and having anti-inflammatory effects(33, 34).

1

10. ਚੀਆ ਬੀਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੁਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

10. chia seeds are naturally free of gluten and most other common allergens.

11. ਚਿਆ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ -3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰੋਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

11. because of chia seeds' high source of omega-3 fatty acids, they can actually cause your blood to thin out.

12. ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਆ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚਿਤ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

12. since chia seeds absorb a lot of water, it is important that you stay sufficiently hydrated when eating them.

13. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

13. however, one serving of chia seeds provides only about 4 grams of protein, which may not be optimal for breakfast.

14. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਆ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

14. however, given its nutritional structure, it is understood that chia seeds can be a useful part of your weight loss diet.

15. ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲਵੀਆ ਹਿਸਪੈਨਿਕਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਪਰਫੂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

15. scientifically known as salvia hispanica, chia seeds are considered to be one of the few superfoods nature has bestowed upon us.

16. ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਚਿਆ ਬੀਜ, ਜਦੋਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।

16. we should point out that linseed and chia seeds create mucilage when soaked, which is very good for getting your intestines moving.

17. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਆ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦੇ ਗਏ, ਘੱਟ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

17. as the amount of chia seeds increased, subjects' blood sugar went down accordingly, paving the way for reduced hunger and less weight gain.

18. ਉਹ ਚਿਆ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਲੈਕਸਸੀਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

18. She prefers flaxseed over chia seeds.

19. ਮੈਂ ਚਿਆ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰ-ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ।

19. I made finger-millet bread with chia seeds.

20. ਚਿਆ ਬੀਜ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੌਦਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਰੋਤ ਹਨ।

20. Chia seeds are a plant-based source of calcium.

21. ਕੀ ਚਿਆ-ਬੀਜ ਕੱਚੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

21. Can chia-seeds be eaten raw?

1

22. ਮੈਨੂੰ ਚਿਆ-ਬੀਜ ਪਸੰਦ ਹਨ।

22. I love chia-seeds.

23. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਆ-ਬੀਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ?

23. Do you eat chia-seeds?

24. ਚਿਆ-ਬੀਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

24. Chia-seeds are healthy.

25. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਆ-ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

25. You should try chia-seeds.

26. ਮੈਂ ਚਿਆ-ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

26. Where can I buy chia-seeds?

27. ਚਿਆ-ਬੀਜ ਗਲੁਟਨ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

27. Chia-seeds are gluten-free.

28. ਚਿਆ-ਬੀਜ ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹਨ.

28. Chia-seeds are high in fiber.

29. ਚਿਆ-ਬੀਜ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

29. Chia-seeds promote hydration.

30. ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿਆ-ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

30. I need to buy more chia-seeds.

31. ਚਿਆ-ਬੀਜ ਕੈਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

31. Chia-seeds are low in calories.

32. ਚਿਆ ਦੇ ਬੀਜ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

32. Chia-seeds are rich in calcium.

33. ਚਿਆ-ਬੀਜ ਓਮੇਗਾ-3 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

33. Chia-seeds are rich in omega-3s.

34. ਕੀ ਚਿਆ-ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

34. Do chia-seeds need to be ground?

35. ਚਿਆ-ਬੀਜ ਛੋਟੇ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

35. Chia-seeds are small but mighty.

36. ਚਿਆ-ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

36. Chia-seeds have a neutral taste.

37. ਮੈਨੂੰ ਚਿਆ-ਬੀਜ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

37. I find chia-seeds to be filling.

38. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਆ-ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

38. I need to restock my chia-seeds.

39. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਆ-ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?

39. Have you tried chia-seeds before?

40. ਮੈਂ ਚਿਆ-ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਰੰਚ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

40. I enjoy the crunch of chia-seeds.

chia seeds

Chia Seeds meaning in Punjabi - Learn actual meaning of Chia Seeds with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Chia Seeds in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.