Dachau Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Dachau चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

251

Examples of Dachau:

1. डाचौ रामल्लाह सारखे असते तर...

1. If only Dachau had been like Ramallah...

2. "जेव्हा त्याची सुटका झाली, डाचाऊ जवळ, तो 15 वर्षांचा होता."

2. "When he was liberated, near Dachau, he was 15."

3. मी 21 वर्षांचा होतो आणि Dachau विसरण्याचा निर्णय घेतला.

3. I was 21 years old and decided to forget Dachau.

4. B.B. मी तिथे पोहोचलो तेव्हा तो आधीच Dachau मध्ये होता.

4. B.B. He was already in Dachau when I arrived there.

5. ऑशविट्झ किंवा डाचाऊ येथील नाझींपैकी कोणते निरोगी होते?

5. Which of the Nazis at Auschwitz or Dachau were healthy?

6. सरतेशेवटी, अर्न्स्टला आज आपण जिथे आहोत तिथे नेण्यात आले, डचाऊ.

6. Ultimately, Ernst was taken to where we are today, Dachau.

7. आम्ही ऑशविट्झ आणि डाचाऊमध्ये दुःख भोगण्यासाठी नव्हतो, तर शिकण्यासाठी होतो.”

7. We were not in Auschwitz and Dachau to suffer, but to learn.”

8. डॉ. मार्क्स: तुम्हाला डचाऊ कॅम्पला वारंवार भेट देण्याचे कारण काय?

8. DR. MARX: What caused you to visit the Dachau Camp repeatedly?

9. डचाऊ येथे रेल्वेतील मृतदेहांची संख्या अंदाजे 500 होती.

9. The number of bodies on the train at Dachau was approximately 500.

10. 16 वर्षांपासून मी Dachau मधील अशाच प्रकल्पात सहभागी आहे.

10. For 16 years I have been involved with a similar project in Dachau.

11. "डाचाऊ मधील गॅस चेंबरच्या बाहेर एक अमेरिकन सैनिक उभा आहे" [३०]

11. “An American soldier stands outside of THE gas chamber in Dachau” [30]

12. Dachau हे शहर आहे आणि फक्त पूर्वीचे एकाग्रता शिबिर नाही हे त्यांना माहीत नव्हते.

12. They didn’t know that Dachau is a city and not just a former concentration camp.

13. याजकाला – विशेषतः अपमानास्पद – गुन्हेगारांसह डाचाऊ येथे नेले जाते.

13. The priest is – especially denigrating – taken to Dachau together with criminals.

14. डाचाऊमध्ये दोन वर्षांनंतर चांगल्या पोषणामुळे त्यांना अशा समस्या आल्या नाहीत.

14. They did not have such problems due to the good nutrition two years later in Dachau.

15. ती ऑशविट्झ आणि डचाऊमध्ये होती आणि ती एका विस्तारित कुटुंबातील एकमेव वाचलेली होती.

15. She was in Auschwitz and Dachau and she was the only survivor of an extended family.”

16. पहिल्यांदाच, आपल्यापैकी बर्‍याच जणांना हे समजले आहे की ही Dachau आणि परतीची सहल होणार नाही…

16. For the first time, many of us realise that this will not be a trip to Dachau and back…

17. Dachau परिस्थिती ओलांडण्याचा त्यांचा अनुभव नक्कीच याची साक्ष देईल.

17. his experience of transcending the conditions of dachau would certainly attest to this.

18. डचाऊ येथे पोहोचल्यावर वाहतुकीतून 140 कैदी बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले. ...

18. Arriving in Dachau it was said that 140 inmates would be missing from the transport. ...

19. तरीही, विजयाची बातमी ऐकण्यासाठी डचाऊ मला युरोपमधील सर्वात योग्य ठिकाण वाटले.

19. Still, Dachau seemed to me the most suitable place in Europe to hear the news of victory.

20. मी त्याची तुलना फक्त डाचाऊ येथे माझ्या आगमनाशी करू शकतो: लुईस आणि माझ्या पालकांना माझे पत्र मिळाले!"

20. I can only compare it with my arrival in Dachau: Louise and my parents received my letter!"

dachau

Dachau meaning in Marathi - Learn actual meaning of Dachau with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Dachau in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.