Dachau Meaning In Gujarati

સરળ ઉદાહરણો અને વ્યાખ્યાઓ સાથે Dachau નો વાસ્તવિક અર્થ જાણો.

251

Examples of Dachau:

1. જો ડાચાઉ રામલ્લાહ જેવો હોત તો...

1. If only Dachau had been like Ramallah...

2. "જ્યારે તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો, ડાચાઉ નજીક, તે 15 વર્ષનો હતો."

2. "When he was liberated, near Dachau, he was 15."

3. હું 21 વર્ષનો હતો અને ડાચાઉને ભૂલી જવાનું નક્કી કર્યું.

3. I was 21 years old and decided to forget Dachau.

4. બી.બી. હું ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે તે પહેલેથી જ ડાચાઉમાં હતો.

4. B.B. He was already in Dachau when I arrived there.

5. ઓશવિટ્ઝ અથવા ડાચાઉના નાઝીઓમાંથી કયા સ્વસ્થ હતા?

5. Which of the Nazis at Auschwitz or Dachau were healthy?

6. આખરે, અર્ન્સ્ટને ત્યાં લઈ જવામાં આવ્યો જ્યાં આપણે આજે છીએ, ડાચાઉ.

6. Ultimately, Ernst was taken to where we are today, Dachau.

7. અમે ઓશવિટ્ઝ અને ડાચાઉમાં સહન કરવા માટે ન હતા, પરંતુ શીખવા માટે હતા.

7. We were not in Auschwitz and Dachau to suffer, but to learn.”

8. ડૉ. માર્ક્સ: તમે ડાચાઉ કેમ્પની વારંવાર મુલાકાત લેવાનું કારણ શું હતું?

8. DR. MARX: What caused you to visit the Dachau Camp repeatedly?

9. ડાચાઉ ખાતે ટ્રેનમાં મૃતદેહોની સંખ્યા અંદાજે 500 હતી.

9. The number of bodies on the train at Dachau was approximately 500.

10. 16 વર્ષથી હું ડાચાઉમાં સમાન પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલો છું.

10. For 16 years I have been involved with a similar project in Dachau.

11. "એક અમેરિકન સૈનિક ડાચાઉમાં ગેસ ચેમ્બરની બહાર ઊભો છે" [30]

11. “An American soldier stands outside of THE gas chamber in Dachau” [30]

12. તેઓ જાણતા ન હતા કે ડાચાઉ એક શહેર છે અને માત્ર ભૂતપૂર્વ એકાગ્રતા શિબિર નથી.

12. They didn’t know that Dachau is a city and not just a former concentration camp.

13. પાદરીને – ખાસ કરીને અપમાનજનક – ગુનેગારો સાથે ડાચાઉ લઈ જવામાં આવે છે.

13. The priest is – especially denigrating – taken to Dachau together with criminals.

14. ડાચાઉમાં બે વર્ષ પછી સારા પોષણને કારણે તેમને આવી સમસ્યા ન હતી.

14. They did not have such problems due to the good nutrition two years later in Dachau.

15. તે ઓશવિટ્ઝ અને ડાચાઉમાં હતી અને તે એક વિસ્તૃત પરિવારની એકમાત્ર બચી હતી.

15. She was in Auschwitz and Dachau and she was the only survivor of an extended family.”

16. પ્રથમ વખત, આપણામાંના ઘણાને ખ્યાલ આવે છે કે આ ડાચાઉ અને પાછળની સફર હશે નહીં…

16. For the first time, many of us realise that this will not be a trip to Dachau and back…

17. ડાચાઉ પરિસ્થિતિઓને પાર કરવાનો તેમનો અનુભવ ચોક્કસપણે તેની પુષ્ટિ કરશે.

17. his experience of transcending the conditions of dachau would certainly attest to this.

18. ડાચાઉ પહોંચતા એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે પરિવહનમાંથી 140 કેદીઓ ગુમ થશે. ...

18. Arriving in Dachau it was said that 140 inmates would be missing from the transport. ...

19. તેમ છતાં, વિજયના સમાચાર સાંભળવા માટે ડાચાઉ મને યુરોપમાં સૌથી યોગ્ય સ્થળ લાગ્યું.

19. Still, Dachau seemed to me the most suitable place in Europe to hear the news of victory.

20. હું ફક્ત ડાચાઉમાં મારા આગમન સાથે તેની તુલના કરી શકું છું: લુઇસ અને મારા માતાપિતાને મારો પત્ર મળ્યો!"

20. I can only compare it with my arrival in Dachau: Louise and my parents received my letter!"

dachau

Dachau meaning in Gujarati - Learn actual meaning of Dachau with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Dachau in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.