Cabal Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Cabal चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

1718
कॅबल
संज्ञा
Cabal
noun

Examples of Cabal:

1. “सखोल राज्य हे गुप्त, लोकशाहीविरोधी कॅबल नाही.

1. “The deep state isn’t a secret, anti-democratic cabal.

1

2. बहुतेक डीप स्टेट/कॅबल कलाकारांना आधीच GITMO कडे पाठवले गेले आहे.

2. Most Deep State/Cabal actors have already been sent to GITMO.

1

3. असंतुष्टांचा समूह

3. a cabal of dissidents

4. तुम्हाला वाटतं की कॅबल असे करेल?

4. you think the cabal will do that?

5. आयर्लंड आता सर्व Cabal-MIC साफ केले आहे.

5. Ireland is now cleared of all Cabal-MIC.

6. कॅबल/जेसुइट्स लढाई हरत आहेत.

6. The Cabal/Jesuits are losing the battle.

7. ते कॅबलने निर्माण केलेले मतभेद आहेत.

7. They are differences created by the Cabal.

8. तुमच्या लांब जाण्यासाठी मला कॅबल खिडक्यांची गरज आहे का? : १.

8. do i need windows cabal get you going far: 1.

9. आता तुम्हाला ते पूर्णपणे कॅबलच्या हातात दिसत आहे.

9. Now you see it totally in the hands of the Cabal.

10. Cabal/Jesuits आणि त्याचे सर्व पैलू एकत्र उभे आहेत.

10. The Cabal/Jesuits and all its facets stand together.

11. खझारियन माफिया कॅबल खरोखरच हताश असणे आवश्यक आहे. ”

11. The Khazarian mafia cabal must be really desperate.”

12. अनेक डीप स्टेट आणि कॅबल/NWO खेळाडूंसाठी भविष्यातील घर.

12. Future home for many Deep State and Cabal/NWO players.

13. पेनिस टेररिस्ट कॅबल नाही: या आठवड्यात पेनिसेसमध्ये

13. There Is No Penis Terrorist Cabal: This Week In Penises

14. ते एकसारखे आहेत, परंतु आम्ही त्यांना कॅबल म्हणू.

14. They are one and the same, but we’ll call them the Cabal.

15. कॅबल त्याचा तिरस्कार करतो आणि त्याच्यावर कसा हल्ला करतो हे फक्त तुम्हाला पाहायचे आहे.

15. You only have to see how THE CABAL HATE HIM AND ATTACK HIM.

16. एकमेकांचे रक्षण करा, तुम्ही सर्व डार्क कॅबलचे कैदी आहात.

16. Protect each other, you are all prisoners of the Dark Cabal.

17. ब्राझीलला अस्थिर करून ब्रिक्सला कमकुवत करायचे आहे.

17. The Cabal wants to weaken the BRICS by destabilizing Brazil:

18. थेरेसा लोकांसाठी नव्हे तर EU- cabal साठी काम करत होत्या.

18. Theresa was working for the EU-cabal and not for the people.

19. कॅबलकडे हे सर्व तंत्रज्ञान आहे आणि ते तुमच्याविरुद्ध वापरले जाते.

19. The Cabal has all this technology and it is used against you.

20. आर्थिक युद्धात अनेक आघाड्यांवर कॅबलही पराभूत होत आहे.

20. The cabal is also losing on many fronts in the financial war.

cabal

Cabal meaning in Marathi - Learn actual meaning of Cabal with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Cabal in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.