Cabala Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Cabala चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

976
cabala
संज्ञा
Cabala
noun

व्याख्या

Definitions of Cabala

1. बायबलचे गूढ अर्थ लावण्याची प्राचीन ज्यू परंपरा, प्रथम तोंडी आणि गूढ पद्धती वापरून प्रसारित केली गेली (एनक्रिप्शनसह). मध्ययुगाच्या उत्तरार्धात ते त्याच्या प्रभावाच्या शिखरावर पोहोचले आणि हसिदवादात ठळक राहिले.

1. the ancient Jewish tradition of mystical interpretation of the Bible, first transmitted orally and using esoteric methods (including ciphers). It reached the height of its influence in the later Middle Ages and remains significant in Hasidism.

Examples of Cabala:

1. लुलीच्या कृतींमध्ये आढळणारी देव आणि निसर्ग यांच्यातील ओळख दाखवते की त्याच्यावर सट्टा कॅबलाचाही प्रभाव होता.

1. The identity between God and nature found in Lulli's works shows that he was also influenced by the speculative Cabala.

1

2. कबालामध्ये ज्यू तसेच माणूस ओळखला गेला.

2. The Jew as well as the man was recognized in the Cabala.

3. तरीही कॅबलाच्या विकासासाठी नहमनाइड्सचे महत्त्व ओळखले पाहिजे.

3. Yet Naḥmanides' importance for the development of the Cabala must be recognized.

4. ताल्मुड प्रमाणे, कॅबालामध्ये मनुष्याला निर्मितीचे बेरीज आणि सर्वोच्च उत्पादन म्हणून प्रस्तुत केले जाते.

4. As in the Talmud, so in the Cabala man is represented as the sum and the highest product of creation.

5. काबालामध्ये ख्रिश्चन धर्माच्या सत्यतेचे पुरावे आहेत अशी मूर्खपणाची कल्पना देखील त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी ठेवली.

5. Most of them also held the absurd idea that the Cabala contained proofs of the truth of Christianity.

6. सट्टा कबलाच्या विकासासाठी या पुस्तकाला एकापेक्षा जास्त अर्थाने मौलिक महत्त्व होते.

6. This book was of fundamental importance in more than one way for the development of the speculative Cabala.

7. ^ सट्टेबाज कबलाच्या विकासासाठी हे पुस्तक एकापेक्षा जास्त प्रकारे मूलभूत महत्त्वाचे होते.

7. ^ This book was of fundamental importance in more than one way for the development of the speculative Cabala.

8. परंतु नंतरच्या काबाला आणि "सेफर येइराह" यांच्यातील आवश्यक मुद्द्यांमधील कराराकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये.

8. But the agreement in essential points between the later Cabala and the "Sefer Yeẓirah" must not be overlooked.

9. त्यामुळे Cabala च्या पद्धतशीर पुनरावलोकनात या असंख्य भिन्न व्याख्यांचा विचार करावा लागेल.

9. A systematic review of the Cabala would therefore have to take into account these numerous different interpretations.

10. परंतु जरी कॅबलाने विविध परदेशी घटक स्वीकारले असले तरी, वास्तविक ख्रिश्चन घटक निश्चितपणे सूचित केले जाऊ शकत नाहीत.

10. But although the Cabala accepted various foreign elements, actual Christian elements can not be definitely pointed out.

cabala

Cabala meaning in Marathi - Learn actual meaning of Cabala with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Cabala in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.