Cabalist Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Cabalist चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

1003
कॅबलिस्ट
संज्ञा
Cabalist
noun

व्याख्या

Definitions of Cabalist

1. कबलाहच्या प्राचीन ज्यू गूढ परंपरेचा अनुयायी.

1. a follower of the ancient Jewish mystical tradition of Kabbalah.

Examples of Cabalist:

1. एकंदरीत, नाझीओनिस्ट कॅबलिस्ट असण्याची ही आनंदाची वेळ नाही.

1. Overall, it is not a happy time to be a Nazionist cabalist.

2. यहूदा हय्याट आणि अब्राहम सबा हे त्या शतकाच्या अखेरीतील एकमेव उल्लेखनीय कॅबलिस्ट आहेत.

2. Judah Ḥayyaṭ and Abraham Saba are the only noteworthy cabalists of the end of that century.

3. दरम्यान, अधिकाधिक निम्न ते मध्यम-स्तरीय कॅबलिस्टना गुप्तपणे अटक करून GITMO कडे पाठवले जात आहे.

3. Meanwhile, more and more low to mid-level Cabalists are being secretly arrested and sent to GITMO.

4. 7 फेब्रुवारी रोजी पुढील पेमेंटची अंतिम मुदत संपल्यावर कॅबलिस्ट काय करणार आहेत हे कोणास ठाऊक आहे?

4. Who knows what the cabalists are going to do when the next payments deadline comes up on February 7th ?

cabalist

Cabalist meaning in Marathi - Learn actual meaning of Cabalist with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Cabalist in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.