Vlogger Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Vlogger चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

12692
व्लॉगर
संज्ञा
Vlogger
noun

व्याख्या

Definitions of Vlogger

1. एखादी व्यक्ती जी नियमितपणे व्लॉगमध्ये लहान व्हिडिओ पोस्ट करते.

1. a person who regularly posts short videos to a vlog.

Examples of Vlogger:

1. क्रेग 2007 पासून YouTube व्लॉगर आहे

1. Craig has been a vlogger on YouTube since 2007

5

2. “मी 2007 मध्ये सुरुवात केली तेव्हा ब्युटी व्लॉगर म्हणजे काय हे कोणालाही माहीत नव्हते.

2. “When I started in 2007, no one knew what a beauty vlogger was.

5

3. 10 पैकी सात पालक म्हणतात की विशिष्ट व्लॉग किंवा व्लॉगर्स त्यांच्या मुलासाठी योग्य आहेत की नाही हे जाणून घेणे कठीण आहे.

3. seven out of 10 parents say it's difficult to know whether certain vlogs or vloggers are suitable for their kids.

4

4. तो एक लोकप्रिय व्लॉगर बनला.

4. He became a popular vlogger.

2

5. व्लॉगरचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.

5. The vlogger's video went viral.

2

6. 10 पैकी सात पालक म्हणतात की विशिष्ट व्लॉग किंवा व्लॉगर्स त्यांच्या मुलांसाठी योग्य आहेत की नाही हे जाणून घेणे कठीण आहे.

6. Seven out of 10 parents say it’s difficult to know whether certain vlogs or vloggers are suitable for their kids.

2

7. आज आम्‍ही तुमच्‍यासोबत शेअर करत असलेला व्‍हिडिओ हा प्रोजेक्‍ट डायरीजमध्‍ये आहे आणि व्‍लॉगर ही प्रक्रिया अतिशय व्यापक आहे.

7. The video that we are sharing with you today is from Project Diaries and the Vlogger is very comprehensive with the process.

2

8. व्लॉगर हसला.

8. The vlogger smiled.

1

9. व्लॉगर हा एक व्यवसाय आहे.

9. Vlogger is a profession.

1

10. ती एक लोकप्रिय व्लॉगर आहे.

10. She is a popular vlogger.

1

11. आम्ही प्रसिद्ध व्लॉगरला भेटलो.

11. We met the famous vlogger.

1

12. मी त्या व्लॉगरचा चाहता आहे.

12. I am a fan of that vlogger.

1

13. व्लॉगरने पॉडकास्ट सुरू केले.

13. The vlogger started a podcast.

1

14. त्याने व्लॉगर समुदाय सुरू केला.

14. He started a vlogger community.

1

15. तिने तिचा व्लॉगर प्रवास शेअर केला.

15. She shared her vlogger journey.

1

16. व्लॉगरने रोजचे व्लॉग पोस्ट केले.

16. The vlogger posted daily vlogs.

1

17. तिने व्लॉगर बूटकॅम्प सुरू केला.

17. She started a vlogger bootcamp.

1

18. ते व्लॉगर्स नशीब कमावतात आणि मी पहिला असू शकलो असतो!)

18. Those vloggers make fortunes and I could have been the first!)

1

19. पण कदाचित ब्युटी व्लॉगर रे बॉयस काही हजार वर्षांचे विचार बदलू शकेल.

19. But perhaps beauty vlogger Raye Boyce can change a few Millennial minds.

1

20. व्लॉगर किंवा YouTuber म्हणून तुम्ही तुमचा कॅमेरा खूप वापरत असाल, शक्यतो दररोज.

20. As a vlogger or YouTuber you will be using your camera a lot, possibly every day.

1
vlogger
Similar Words

Vlogger meaning in Marathi - Learn actual meaning of Vlogger with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Vlogger in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.