Tehsil Meaning In Tamil

எளிய எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் வரையறைகளுடன் Tehsil இன் உண்மையான அர்த்தத்தை அறியவும்.

17022
தாலுகா
பெயர்ச்சொல்
Tehsil
noun

வரையறைகள்

Definitions of Tehsil

1. இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் உள்ள ஒரு நிர்வாகப் பகுதி.

1. an administrative area in parts of India.

Examples of Tehsil:

1. இந்த தாலுகாவில் மொத்தம் 179 கிராமங்கள் உள்ளன.

1. there are total 179 villages in this tehsil.

9

2. அது ஒரு தாலுகா.

2. it is a tehsil.

6

3. ஒவ்வொரு தாலுகாவும் பொதுவாக 200 முதல் 600 கிராமங்களை உள்ளடக்கியது.

3. each tehsil usually comprises between 200-600 villages.

5

4. இந்த துணைப்பிரிவுகள் பல்வேறு தாலுகாக்கள் அல்லது தாலுகாக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

4. these subdivisions are divided into various tehsils or talukas.

5

5. கோமர்தா அபயாரண்யா 60 கிமீ தொலைவில் சரங்கர் தெஹ்சில் அமைந்துள்ளது. மாவட்ட தலைமையகத்தின்.

5. gomarda abhayaranya situated in sarangarh tehsil 60 kms. from the district headquarters.

4

6. பஹோரிபந்த் தெஹ்சிலின் இருக்கை பஹோரிபந்தின் நகரம் ஆகும்.

6. bahoriband tehsil headquarters is bahoriband town.

3

7. ஒவ்வொரு நகரம் மற்றும் நகரம் அல்லது தாலுகா குடும்ப நீதிமன்றம் உள்ளது.

7. every town and city or tehsil has court of family judge.

3

8. இப்போது நீங்கள் ரேஷன் கார்டு அலுவலகம் அல்லது தாலுகா அலுவலகம் பலமுறை செல்ல வேண்டியதில்லை.

8. now, you do not need to go to the ration card office or tehsil office several times.

3

9. பழைய தாலுகா சாலையில் அமைந்துள்ள அனுமன் கோவிலுக்கு செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

9. hanuman temple situated on old tehsil road is visited by thousands on tuesdays and saturdays.

3

10. புட்காமில் 372 ரேஷன் கடைகள், 285 உரக் கடைகள் மற்றும் 13 வருவாய் அலுவலகங்கள் (தாலுகா) ஆகியவை இந்த தளங்களில் அடங்கும்.

10. the places include 372 ration shops, 285 fertilizer shops and 13 revenue(tehsil) offices across budgam.

3

11. தெஹ்சில் நௌஷேராவில் செயற்கை அறுவை சிகிச்சை முகாம் நடத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் ரஜோரியில் மறுவாழ்வு மையம் திறக்கப்பட வேண்டும்.

11. a prosthesis camp should be organized in tehsil naushera and a rehabilitation centre should be opened in rajouri.

3

12. 1801 ஆம் ஆண்டில் பஸ்தி தெஹ்சிலின் இடமாக மாறியது, 1865 ஆம் ஆண்டில் இது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டத்தின் இடமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

12. in 1801, basti became the tehsil headquarters and in 1865 it was chosen as the headquarters of the newly established district.

3

13. தெஹ்சில் கர்சனா தலைமையகம் ராவ்லா மண்டியில் இருந்து 30 கிமீ தொலைவில் உள்ளதால், ராவ்லா மண்டியில் துணை தாசில்தாருக்கான தேவை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

13. the demand for sub-tehsil at rawla mandi has been raised many times because tehsil headquarters gharsana is 30 km from rawla mandi.

3

14. இந்தியாவில் சுமார் 4,500 தாலுகாக்கள் உள்ளன, அவற்றில் சில மிகப் பெரியவை.

14. there are about 4,500 tehsils in india, some of which are pretty sizeable.

2

15. இங்கே, விண்ணப்பதாரர்கள் 'மாநிலம்', 'மாவட்டம்', 'தாலுகா/தாலுகா' மற்றும் 'கிராம பஞ்சாயத்து' ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

15. here candidates can select the“state”,“district”,“tehsil/ taluk” and“gram panchayat”.

2

16. பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் மாவட்டங்களைக் கொண்டிருந்தது, அவை தெஹ்சில்கள் அல்லது தாலுகாக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன.

16. british administration consisted of districts, which were divided into tehsils or taluks.

2

17. பயனர்கள் நிர்வாகியை அழைத்து அவர்களின் கிராமம்/இடம்/மாவட்டம்/தாலுகாவின் முகவரியை கொடுக்கலாம்.

17. the users can call the executive and can give them their village/ location/ district/ tehsil address.

2

18. பஞ்சாயத்துத் தொகுதி/பஞ்சாயத்து சமிதி தாலுகா அல்லது தாலுகா கிராமங்களுக்குப் பணிபுரிகிறது, அவை வளர்ச்சித் தொகுதி என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

18. block panchayat/panchayat samiti works for the villages of the tehsil or taluka that together are called a development block.

2

19. பஞ்சாயத்துத் தொகுதி/பஞ்சாயத்து சமிதி தாலுகா அல்லது தாலுகா கிராமங்களுக்குப் பணிபுரிகிறது, அவை வளர்ச்சித் தொகுதி என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

19. block panchayat/panchayat samiti works for the villages of the tehsil or taluka that together are called a development block.

2

20. லயால்பூர் மாவட்டத்தின் (இப்போது பைசலாபாத்) தெஹ்சில் ஜரன்வாலாவில், கங்கா ராம் ஒரு தனித்துவமான பயண வசதியை, குதிரை வரையப்பட்ட கோடா ரயிலை உருவாக்கினார்.

20. in tehsil jaranwala of district lyalpur(now faisalabad), ganga ram built a unique travelling facility, ghoda train horse pulled train.

2
tehsil

Tehsil meaning in Tamil - Learn actual meaning of Tehsil with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Tehsil in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.