Pansexual Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Pansexual चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

16501

समलिंगी

विशेषण

Pansexual

adjective

व्याख्या

Definitions

1. जैविक लिंग, लिंग किंवा लिंग ओळख संदर्भात लैंगिक निवड मर्यादित नाही.

1. not limited in sexual choice with regard to biological sex, gender, or gender identity.

Examples

1. स्त्री A: मला वाटते की तुम्ही मला पॉलीमोरस पॅनसेक्सुअल म्हणून वर्गीकृत करू शकता.

1. Woman A: I guess you could classify me as polyamorous pansexual.

2

2. कुणालाही एकटे वाटू नये यासाठी पॅनसेक्सुअल विद्यार्थी शेकडो फुले देतात

2. Pansexual student hands out hundreds of flowers for nobody to feel alone

1

3. पॅनसेक्सुअल क्रांती: लैंगिक तरलता मुख्य प्रवाहात कशी बनली.

3. The pansexual revolution: how sexual fluidity became mainstream.

4. मी ज्याच्याशी आहे त्याचा सेक्सशी काहीही संबंध नाही - मी खूप खुला आहे, पॅनसेक्सुअल आहे, तो फक्त मी आहे.

4. Who I’m with has nothing to do with sex — I’m super open, pansexual, that’s just me.

5. **आमच्या सर्वेक्षणाच्या हेतूंसाठी, उभयलिंगी आणि पॅनसेक्सुअल या वर्गवारी एकत्र केल्या होत्या.

5. **For the purposes of our survey, the categories bisexual and pansexual were combined.

6. "मी ज्याच्याशी आहे त्याच्याशी सेक्सचा काहीही संबंध नाही - मी खूप खुला आहे, पॅनसेक्सुअल आहे, तो फक्त मी आहे."

6. “Who I’m with has nothing to do with sex – I’m super open, pansexual, that’s just me.”

7. त्यापलीकडे, तुम्हाला उभयलिंगी किंवा पॅनसेक्सुअल लोकांसाठी मंच आणि Facebook गट सापडतील.

7. Beyond that, you might find forums and Facebook groups for bisexual or pansexual people.

8. किंबहुना, सर्वेक्षणे आणि अभ्यास दाखवतात की अनेक उभयलिंगी आणि पॅनसेक्सुअल लोकांना प्राधान्य असते.

8. In fact, surveys and studies show that many bisexual and pansexual people have a preference.

9. मी कदाचित पॅनसेक्सुअल असण्याबद्दल बोलत होतो आणि कोणीतरी म्हटले: 'अरे, टॉर्चवुडमधील कॅप्टन जॅकसारखे.'

9. I was talking about maybe being pansexual and someone said: ‘Oh, like Captain Jack in Torchwood.’”

10. तुम्हाला असे वाटते का की सुगाने त्याच्या टिप्पण्यांचा अर्थ पानसेक्स्युअॅलिटी किंवा बायसेक्श्युअॅलिटी या विधानाचा अर्थ लावायचा होता?

10. Do you think that Suga intended for his comments to be interpreted as a statement of pansexuality or bisexuality?

pansexual

Pansexual meaning in Marathi - Learn actual meaning of Pansexual with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Pansexual in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.