Neu Meaning In Punjabi

ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Neu ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜਾਣੋ।.

430

Examples of Neu:

1. ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ HER2/neu ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

1. What if my report mentions HER2/neu?

2. HER2/neu ਨਤੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ?

2. What will the HER2/neu results tell me?

3. 2014 ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

3. Who Should Be Named Our 'Established Entrepreneur of 2014?'

4. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਮਬਰਗ ਅਤੇ ਨਿਉ-ਉਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

4. We want his concerts in Hamburg and Neu-Ulm to be prevented.

5. Neu ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ!

5. What Neu proposes is exactly what Gauck does—even in Africa!

6. Her-2/neu ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. Her-2/neu is a growth factor that sometimes presents itself in a tumor.

7. ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਫ ਟਵੀਡੀ ਨੇ ਅਕਸਰ CAN ਅਤੇ Neu ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ!

7. In interviews Jeff Tweedy has often spoken of his admiration for CAN and Neu!.

8. ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਨਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਲਮ/ਨਿਊ-ਉਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

8. But it is not only the Münster that is worth a visit in Ulm/Neu-Ulm, as you will find out soon.

9. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਉ-ਉਲਮ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

9. Furthermore, you mention unilaterally an event from Neu-Ulm, which again dates back several years.

10. ਇਹ ਹੁਣ "Schritte plus Neu" ਅਤੇ "Mein Leben in Deutschland" ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

10. This is now available for the latest version of "Schritte plus Neu" and "Mein Leben in Deutschland".

11. 1935/36 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਉ ਬੇਗਿਨੇਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

11. 1935/36 there is a great wave of arrests in which a total of 36 members of Neu Beginnen are arrested.

12. Neu ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਫੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ।

12. Neu left no doubt that he and the Left Party seek to increase European influence in the region – also by military means.

13. "ਅਸੀਂ 'ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ' ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ।

13. "We have entered the 'golden age of neuroscience,' and if you read this fascinating and accessible book, you will know why.

14. ਸਾਰੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਆਕਟੋਪਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵੀ ਇਹ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬਸਟਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। »

14. nonhuman animals, including all mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates.'”.

15. ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦਾਹਰਨ "ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਾਇਲ" ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਮਾਰਚ 1899 ਵਿੱਚ ਮੈਕਕਲੂਰ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, "ਨਿਊਰਲਜੀਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਝੁਰੜੀਆਂ" ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

15. an early example was the'vibratile,' an advert which appeared in mcclure's magazine in march 1899, offered as a cure for'neuralgia, headache, wrinkles.

neu

Neu meaning in Punjabi - Learn actual meaning of Neu with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Neu in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.