Mukhtar Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Mukhtar चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

1501
मुख्तार
संज्ञा
Mukhtar
noun

व्याख्या

Definitions of Mukhtar

1. (तुर्की आणि काही अरब देशांमध्ये) शहर किंवा गावातील स्थानिक सरकारचे प्रमुख.

1. (in Turkey and some Arab countries) the head of local government of a town or village.

Examples of Mukhtar:

1. मुख्तार अब्बास नक्वी.

1. mukhtar abbas naqvi.

2

2. मुख्तार अब्बास नक्वी.

2. shri mukhtar abbas naqvi.

1

3. मुख्तार अहमद अन्सारी.

3. mukhtar ahmed ansari.

4. तंत्रज्ञ सय्यद मुख्तार अली.

4. syed mukhtar ali technician.

5. त्यापैकी एक उमर मुख्तार होता.

5. one of them was umar mukhtar.

6. प्रत्येक मुख्तार माईसाठी अशा डझनभर आत्महत्या आहेत.

6. For every Mukhtar Mai there are dozens of such suicides.

7. 1912 मध्ये तुर्कीमध्ये मुख्तार अहमद अन्सारी, ज्याने बाल्कन युद्धादरम्यान वैद्यकीय मदत देण्याचे काम हाती घेतले.

7. mukhtar ahmed ansari to turkey in 1912 which he undertook to render medical assistance during the balkan war.

8. काहींनी याचे वर्णन 'महाकाव्य स्तरावरील फसवणूक' असे केले आहे आणि आता मुख्तार अबल्याझोव्हची 'पूर्ण कथा' प्रसिद्ध झाली आहे.

8. it has been described by some as“fraud on an epic scale” and, now, the“full story” of mukhtar ablyazov has been put in print.

9. मलाम मुख्तार, नायजेरियातील कुराण विद्वान, त्यांच्या समुदायातील जन्माच्या अंतराची कथा आणि समज बदलण्याचे काम करत आहेत.

9. malam mukhtar, a scholar of the qu'ran in nigeria, works to change the narrative and understanding of child birth spacing in his community.

10. मुख्तार आणि त्याच्या पत्नीला बीजिंगला जाणाऱ्या पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या फ्लाइटमध्ये चढण्यापासून रोखण्यात आले कारण त्यांची नावे परदेशात प्रवास करण्यास बंदी असलेल्या लोकांच्या यादीत होती.

10. mukhtar and his wife were prevented from boarding a pakistan international airlines flight to beijing as his name was on a list of people barred from travelling abroad in the.

11. ब्रिटीश नियंत्रणापासून स्वतंत्र संस्था विकसित करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रवादी हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अन्सारी यांनी स्थापन केलेल्या जामिया मिलिया इस्लामिया या विद्यापीठाची त्यांनी पायाभरणी केली.

11. he laid the foundation stone of the jamia millia islamia, a university founded by indian nationalists hakim ajmal khan, mukhtar ahmed ansari to develop an institution independent of british control.

12. उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश राज्यात, माजी गँगस्टर डॉन मुख्तार अन्सारी 40 हून अधिक गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असूनही पाच वेळा राज्य विधानसभेवर निवडून आले, ज्यात खुनाचा समावेश आहे.

12. in uttar pradesh state in northern india, former mafia don mukhtar ansari has been elected to the state assembly five times despite more than 40 criminal cases pending against him, including murder.

13. उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश राज्यात, माजी गँगस्टर डॉन मुख्तार अन्सारी 40 हून अधिक गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असूनही पाच वेळा राज्य विधानसभेवर निवडून आले, ज्यात खुनाचा समावेश आहे.

13. in uttar pradesh state in northern indian, former mafia don mukhtar ansari has been elected to the state assembly five times despite more than 40 criminal cases pending against him, including murder.

14. कामगार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी मंगळवारी सांगितले की काँग्रेसने "राष्ट्रीय सुरक्षेवरील आंतरराष्ट्रीय तज्ञ" बनण्याचा प्रयत्न करू नये कारण अशा "अज्ञानी विश्लेषकांच्या" विश्लेषणामुळे परिस्थिती आणखी बिघडते.

14. union minister mukhtar abbas naqvi on tuesday said the congress should not try to become an"international expert on national security" because the analysis of such"ignorant analysts" worsens the situation.

15. खान अब्दुल गफ्फार खान यांच्या अध्यक्षतेखालील मुस्लिम समाजाचा आणखी एक भाग, डॉ. मुख्तार अहमद अन्सारी आणि मौलाना आझाद यांचा असा विश्वास होता की भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सहभाग घेणे हे सर्व मुस्लिमांचे देशभक्तीपर कर्तव्य आहे.

15. another section of muslim society, led by khan abdul ghaffar khan, dr. mukhtar ahmed ansari and maulana azad felt that participation in the indian independence movement and the indian national congress was a patriotic duty of all muslims.

16. खान अब्दुल गफ्फार खान यांच्या अध्यक्षतेखालील मुस्लिम समाजाचा आणखी एक भाग, डॉ. मुख्तार अहमद अन्सारी आणि मौलाना आझाद यांचा असा विश्वास होता की भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सहभागी होणे हे सर्व मुस्लिमांचे देशभक्तीपर कर्तव्य आहे.

16. another section of muslim society, led by khan abdul ghaffar khan, dr. mukhtar ahmed ansari and maulana azad felt that participation in the indian independence movement and the indian national congress was a patriotic duty of all muslims.

mukhtar

Mukhtar meaning in Marathi - Learn actual meaning of Mukhtar with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Mukhtar in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.