Mukbang Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Mukbang चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

14211

मुकबांग

संज्ञा

Mukbang

noun

व्याख्या

Definitions

1. (विशेषत: दक्षिण कोरियामध्ये) एक व्हिडिओ, मुख्यतः थेट प्रवाहित केला जातो, ज्यामध्ये एक व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात अन्न खाताना आणि लोकांशी बोलत असल्याचे दाखवते.

1. (especially in South Korea) a video, especially one that is live-streamed, that features a person eating a large quantity of food and addressing the audience.

Examples

1. या मुकबांगमध्ये ती दोन पौंड लॉबस्टर खाते

1. she is eating two pounds of lobster in this mukbang

4

2. मला मुकबंग व्हिडिओ पाहायला आवडतात.

2. I love watching mukbang videos.

2

3. मुकबंग सत्र गोंधळात टाकू शकतात.

3. Mukbang sessions can get messy.

1

4. तिचा एक आवडता मुकबंग होस्ट आहे.

4. She has a favorite mukbang host.

1

5. मुकबांगचे मूळ दक्षिण कोरियात आहे.

5. Mukbang has its roots in South Korea.

6. मुकबंग व्हिडिओ मला नेहमी भूक लावतात.

6. Mukbang videos always make me hungry.

7. तिच्याकडे मुकबंग मग्सचे कलेक्शन आहे.

7. She has a collection of mukbang mugs.

8. मी मुकबंग व्हिडिओ पाहणे थांबवू शकत नाही.

8. I can't stop watching mukbang videos.

9. त्याला मुकबंग वाहिन्यांचे वेड आहे.

9. He is obsessed with mukbang channels.

10. मुकबंग व्हिडीओज हा माझा अपराधी आनंद आहे.

10. Mukbang videos are my guilty pleasure.

11. मुकबांग व्हिडिओ खूप व्यसनाधीन असू शकतात.

11. Mukbang videos can be quite addictive.

12. तिला मुकबंग स्टाईल जेवण खायला आवडते.

12. She enjoys eating mukbang style meals.

13. तो त्याच्या मुकबंग आव्हानांसाठी ओळखला जातो.

13. He is known for his mukbang challenges.

14. तिला मुकबंग प्रभावशाली बनण्याची आकांक्षा आहे.

14. She aspires to be a mukbang influencer.

15. मुकबांगचे चाहते नवीन अपलोडची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

15. Mukbang fans eagerly await new uploads.

16. मुकबंग डिनर खूप छान डेट नाइट बनवतात.

16. Mukbang dinners make great date nights.

17. मला मुकबंग व्हिडिओ विचित्रपणे समाधानकारक वाटतात.

17. I find mukbang videos oddly satisfying.

18. मुकबंग ही एक जागतिक घटना बनली आहे.

18. Mukbang has become a global phenomenon.

19. मला काही मुकबांग-शैलीचे सीफूड हवे आहे.

19. I'm craving some mukbang-style seafood.

20. मला वाटते की मी एक मुकबांग चॅलेंज करू शकेन.

20. I think I could do a mukbang challenge.

mukbang

Mukbang meaning in Marathi - Learn actual meaning of Mukbang with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Mukbang in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.