Juggles Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Juggles चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

874
जुगलबंदी
क्रियापद
Juggles
verb

व्याख्या

Definitions of Juggles

1. सतत फेकणे आणि पकडणे (अनेक वस्तू) कमीतकमी एक हवेत ठेवण्यासाठी इतरांना हाताळताना.

1. continuously toss into the air and catch (a number of objects) so as to keep at least one in the air while handling the others.

Examples of Juggles:

1. ती मातृत्व आणि एक मागणी असलेले करिअर यांच्यात जुगलबंदी करते

1. she juggles motherhood with a demanding career

2. चौकीदार जिम हनुवटीवर शिडी वळवतो तेव्हा तो हात फिरवतो.

2. janitor jim is balancing a ladder on his chin while he juggles.

3. उर्वरित जग सतत वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये जुगलबंदी करत असते, त्यापैकी बहुतांश बेकायदेशीर असतात.

3. The rest of the world continually juggles between different options, most of which are illegal.

4. ही महिला केवळ बहु-कार्यच करत नाही...ती एकाच वेळी पाचहून अधिक व्यावसायिकांना सर्क डू सोलील कडून जुगल करते.

4. This woman doesn't just multi-task...she juggles more than five professionals from Cirque Du Soleil at once.

5. ती अनेक जबाबदाऱ्या पेलते.

5. She juggles multiple responsibilities.

6. तो अनेक स्वयंरोजगार प्रकल्पांना जुगल करतो.

6. He juggles multiple self-employed projects.

7. सोलोप्रेन्युअर म्हणून ती अनेक भूमिका साकारते.

7. She juggles multiple roles as a solopreneur.

8. मल्टीटास्किंगमध्ये प्रभुत्व मिळवून ती अनेक कामे सहजतेने करते.

8. She effortlessly juggles multiple tasks, mastering multitasking.

9. अभ्यासेतर वचनबद्धतेसह ती तिच्या शैक्षणिक अभ्यासात जुगलबंदी करते.

9. She juggles her academic studies with extracurricular commitments.

10. ती सहजतेने अनेक जबाबदाऱ्या पेलते, मल्टीटास्किंगमध्ये प्रभुत्व मिळवते.

10. She effortlessly juggles multiple responsibilities, mastering multitasking.

11. तो सहजतेने अनेक कार्ये हाताळतो, त्याचे मल्टीटास्किंग पराक्रम दर्शवितो.

11. He effortlessly juggles multiple tasks, showcasing his multitasking prowess.

12. तो त्याच्या मल्टीटास्किंग क्षमतेचे प्रदर्शन करून अनेक कार्ये सहजतेने हाताळतो.

12. He effortlessly juggles multiple tasks, showcasing his multitasking capabilities.

juggles

Juggles meaning in Marathi - Learn actual meaning of Juggles with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Juggles in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.