Jugal Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Jugal चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

1296
जुगल
विशेषण
Jugal
adjective

व्याख्या

Definitions of Jugal

1. झिगोमा (गालाची हाडांची कमान) शी संबंधित.

1. relating to the zygoma (the bony arch of the cheek).

2. कीटकाच्या पुढील पंखांच्या जुगमशी संबंधित.

2. relating to the jugum of an insect's forewing.

Examples of Jugal:

1. नऊ वर्षांच्या राहुलला (जुगल हंसराज) घराची गरज आहे.

1. rahul(jugal hansraj), who is nine years old, needs a home.

2. इन्स्पेक्टर त्याला अटक करण्याआधी, जुगलच्या वडिलांनी हॉस्पिटलचा शेवटचा साथीदार शोधून त्याची हत्या केली.

2. before the inspector can arrest him, jugal's father finds the last partner in the hospital and kills him.

3. जुगलच्या काकांनी पुष्टी केली की त्याचे खरे वडील तुरुंगात होते, परंतु मोकळे असताना वेगवान ट्रकने त्यांचा मृत्यू केला.

3. jugal's uncle confirms that his real father was indeed in prison, but he was killed on release by a speeding truck.

4. उर्मिला आणि जुगल प्रेमात पडतात, पण जुगल हा उर्मिलाच्या वडिलांच्या ड्रायव्हरचा मुलगा आहे हे जाणून तिची मावशी लग्नाला विरोध करते.

4. urmila & jugal fall in love, but her aunt opposes the marriage on knowing that jugal is the son of the driver of urmila's father, who also

5. आता ती मरण पावली आहे, तिचे पालक मास्टरजी डीकेला संदेश पाठवतात की त्याचा मुलगा राहुल (जुगल हंसराज), जो नऊ वर्षांचा आहे, त्याला घराची गरज आहे.

5. now that she has died, her guardian masterji sends word to dk informing him that his son, rahul(jugal hansraj), who is nine years old, needs a home.

6. लेखक आणि दिग्दर्शक जुगल राजा यांनी सामायिक केले, "आमच्यापैकी ज्यांनी चित्रपट बनवला त्यांच्यासाठी सैनिक म्हणून आजचा दिवस आमच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवस होता, त्यांनी तो आमच्यासोबत पाहिला आणि खूप आनंद घेतला.

6. writer-director jugal raja shared,“today was the best day of our lives as the soldiers for whom we have made the film, saw it with us and appreciated it very much.

7. उर्मिला आणि जुगल प्रेमात पडतात, पण जुगल हा उर्मिलाच्या वडिलांच्या ड्रायव्हरचा मुलगा आहे, जो तिचा खुनीही ठरला हे जाणून तिची मावशी लग्नाला विरोध करते.

7. urmila & jugal fall in love, but her aunt opposes the marriage on knowing that jugal is the son of the driver of urmila's father, who also happened to be his murderer.

jugal

Jugal meaning in Marathi - Learn actual meaning of Jugal with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Jugal in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.