Juggernauts Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Juggernauts चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

643

जुगलनॉट

संज्ञा

Juggernauts

noun

व्याख्या

Definitions

1. एक प्रचंड, शक्तिशाली आणि जबरदस्त शक्ती.

1. a huge, powerful, and overwhelming force.

Examples

1. किंवा चीनसारख्या आर्थिक दिग्गजांच्या जागरणामुळे उद्भवणारी भयानक पर्यावरणीय दुर्गंधी असू शकते, ज्याचे वर्णन अनेक लेखांमध्ये कोल्ड हॉररसह केले गेले आहे.

1. or it might be the nightmarish environmental stink emerging from awakening economic juggernauts like china, outlined with cold horror in numerous articles.

juggernauts

Juggernauts meaning in Marathi - Learn actual meaning of Juggernauts with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Juggernauts in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.