Inquilab Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Inquilab चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

12233
inquilab
संज्ञा
Inquilab
noun

व्याख्या

Definitions of Inquilab

1. क्रांती किंवा उठाव (अनेकदा राजकीय घोषणा म्हणून वापरला जातो).

1. a revolution or uprising (often used as a political slogan).

Examples of Inquilab:

1. मुक्ती चळवळीत "इन्कलाब जिंदाबाद"चा नारा दिला.

1. he gave the slogan"inquilab zindabad" during freedom movement.

16

2. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान लोकप्रियपणे वापरल्या जाणार्‍या इंकलाब झिंदाबाद (ज्याचे इंग्रजीत भाषांतर "क्रांती दीर्घायुष्य" असे केले जाते) या वाक्यापासून प्रेरणा घेऊन बच्चन यांना सुरुवातीला इन्कलाब म्हटले गेले.

2. bachchan was initially named inquilaab, inspired by the phrase inquilab zindabad(which translates into english as"long live the revolution") popularly used during the indian independence struggle.

11

3. त्यांच्या बोलण्याने इन्कलाब खळबळ उडाली.

3. His speech sparked inquilab.

7

4. इतर मोठे केंद्रित बाजार उर्दू मार्केट आहे ज्यामध्ये इन्कलाब आणि रोजनामा ​​राष्ट्रीय सहारा 59.68% प्रेक्षकांची एकाग्रता आहे.

4. the other major concentrated market is the urdu market with inquilab and roznama rashtiya sahara having 59.68% audience concentration.

5

5. तिने इन्कलाबचे स्वप्न पाहिले.

5. She dreamed of inquilab.

4

6. तिने इन्कलाब ओरडला.

6. She shouted inquilab.

3

7. इन्कलाब जोरात होता.

7. The inquilab was loud.

3

8. त्यांनी इन्कलाबसाठी लढा दिला.

8. They fought for inquilab.

3

9. तिने इन्कलाबसाठी मोर्चा काढला.

9. She marched for inquilab.

3

10. त्यांनी इन्कलाबसाठी आरडाओरडा केला.

10. They shouted for inquilab.

3

11. इन्कलाब म्हणजे क्रांती.

11. Inquilab means revolution.

2

12. ती इन्कलाबसाठी बोलली.

12. She spoke up for inquilab.

2

13. ती इन्कलाबसाठी उभी राहिली.

13. She stood up for inquilab.

2

14. इन्कलाबने त्यांना आवाज दिला.

14. Inquilab gave them a voice.

2

15. तिने इन्कलाबची वकिली केली.

15. She advocated for inquilab.

2

16. त्यांचा संदेश इन्कलाब होता.

16. Their message was inquilab.

2

17. त्यांनी इन्कलाबसाठी आंदोलन केले.

17. They protested for inquilab.

2

18. "इन्कलाब!" रवी अचानक ओरडला. "जिंदाबाद!" जमावाने संकोचपणे प्रतिसाद दिला

18. Inquilab!’ shouted Ravi all of a sudden. ‘Zindabad!’ the crowd responded hesitatingly

2

19. त्याचप्रमाणे, प्रमुख हिंदी आणि उर्दू वृत्तपत्रे: हिंदीतील दैनिक जागरण आणि उर्दूमधील इन्कलाब ही जागरण प्रकाशन लिमिटेडच्या मालकीची आहेत.

19. similarly, the top hindi and urdu newspapers- dainik jagran of hindi and inquilab of urdu language are owned by jagran prakashan ltd.

2

20. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान लोकप्रियपणे वापरल्या जाणार्‍या इंकलाब झिंदाबाद (ज्याचे इंग्रजीत भाषांतर "क्रांती दीर्घायुष्य" असे केले जाते) या वाक्यापासून प्रेरणा घेऊन बच्चन यांना सुरुवातीला इन्कलाब म्हटले गेले.

20. bachchan was initially named inquilaab, inspired by the phrase inquilab zindabad(which translates into english as"long live the revolution") popularly used during the indian independence struggle.

2
inquilab

Inquilab meaning in Marathi - Learn actual meaning of Inquilab with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Inquilab in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.