Hab Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Hab चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

2303
hab
संक्षेप
Hab
abbreviation

व्याख्या

Definitions of Hab

1. हबक्कुक (बायबलसंबंधी संदर्भांमध्ये).

1. Habakkuk (in biblical references).

Examples of Hab:

1. प्रशासकीय पुनर्वसन कायद्याच्या संदर्भातही त्याचा आदर केला पाहिजे.'

1. That also had to be respected in the context of the Administrative Rehabilitation Act.'

7

2. तुलनात्मक तरतुदी बहुतेक नागरी कायद्याच्या अधिकारक्षेत्रात अस्तित्वात आहेत, परंतु "हेबियस कॉर्पस" म्हणून पात्र नाहीत.

2. in most civil law jurisdictions, comparable provisions exist, but they may not be called‘habeas corpus.'.

4

3. तुमच्या खोलीत जा, असे नाही की सॉलोमन आणि त्याचे यजमान तुम्हाला (पायाखाली) चिरडतील.

3. get into your habitations, lest solomon and his hosts crush you(under foot), without knowing it.'.

2

4. Hab 1:2 परमेश्वरा, तू माझे ऐकल्याशिवाय मी किती काळ रडणार?

4. hab 1:2 o lord, how long shall i cry, and you will not hear?

1

5. Hab 1:4 त्यामुळे कायदा पंगू झाला आहे आणि न्याय कधीच मिळत नाही.

5. hab 1:4 so the law is paralyzed, and justice never goes forth.

1

6. हानिकारक अल्गल ब्लूम्स (हॅब).

6. harmful algal blooms(hab).

7. आपणही असाच आत्मविश्वास बाळगू शकतो. - hab.

7. we can have the same confidence.​ - hab.

8. "मी म्हणतो, 'मला वर्णमालेतील एक अक्षर द्या.'

8. "I say, 'Give me a letter in the alphabet.'

9. Hab 2:19 जो लाकडाच्या वस्तूला म्हणतो त्याला धिक्कार असो, जागे हो!

9. hab 2:19 woe to him who says to a wooden thing, awake;

10. ते हबीबला म्हणाले, 'तुझी जागा आता मुहम्मदने घ्यावी का?'

10. They said to Habib, 'Do you now want Muhammad to take your place?'

11. हब 1:4 म्हणून कायदा पंगू झाला आहे आणि न्याय कधीही जिंकत नाही.

11. hab 1:4 therefore the law is paralyzed, and justice never prevails.

12. Hab 1:4 म्हणून कायदा शक्तीहीन आहे, आणि न्याय कधीही बाहेर येत नाही.

12. hab 1:4 therefore the law is powerless, and justice never goes forth.

13. Hab 1:2 हे परमेश्वरा, मी किती काळ मदतीसाठी हाक मारू, पण तू माझे ऐकणार नाहीस?

13. hab 1:2 o lord, how long shall i cry for help, and you will not hear?

14. त्याचे निवासस्थान अग्नी आहे, आणि दुष्टांचे दुःखी निवासस्थान आहे.

14. their habitation is the fire, and hapless the abode of the wrong-doers.'.

15. ते कोबानेच्या रहिवाशांच्या हत्याकांडाचा धोका का सहन करत आहेत?'

15. Why are they tolerating the danger of a massacre of inhabitants of Kobanê?'

16. 1) इस्लाममध्ये मुस्लिमाने विशिष्ट मधहब (विचारांची शाळा) पाळण्याची आवश्यकता नाही.

16. 1) Islam does not require a Muslim to follow a particular Madh’hab (school of thought).

17. हे एक विज्ञान अभियान होते आणि त्यात एक लहान प्रयोगशाळा समाविष्ट होती, ज्याला "स्पेस रूम" असे नाव दिले गेले.

17. it was a scientific mission and included a small laboratory, christened as‘space hab'.

18. त्याची वाट पहा; कारण ते न चुकता होईल. उशीर होणार नाही. - hab.

18. keep in expectation of it; for it will without fail come true. it will not be late.”​ - hab.

19. शास्त्रवचनांमुळे आपला विश्वास दृढ होऊ शकतो की यहोवा नेहमी ठरलेल्या वेळी कार्य करतो. - हॉल

19. the scriptures can strengthen our conviction that jehovah always acts at the appointed time.​ - hab.

20. हब 1:7 भयंकर आणि भयंकर आहेत: त्यांचा न्याय आणि प्रतिष्ठा स्वतःहून येईल.

20. hab 1:7 they are terrible and dreadful: their judgment and their dignity shall proceed of themselves.

hab

Hab meaning in Marathi - Learn actual meaning of Hab with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Hab in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.