Hab Meaning In Gujarati

સરળ ઉદાહરણો અને વ્યાખ્યાઓ સાથે Hab નો વાસ્તવિક અર્થ જાણો.

2303

hab

સંક્ષેપ

Hab

abbreviation

વ્યાખ્યાઓ

Definitions

1. હબક્કુક (બાઈબલના સંદર્ભોમાં).

1. Habakkuk (in biblical references).

Examples

1. વહીવટી પુનર્વસન અધિનિયમના સંદર્ભમાં તેનો પણ આદર કરવો જરૂરી હતો.'

1. That also had to be respected in the context of the Administrative Rehabilitation Act.'

3

2. મોટાભાગના નાગરિક કાયદાના અધિકારક્ષેત્રોમાં તુલનાત્મક જોગવાઈઓ અસ્તિત્વમાં છે, પરંતુ તે 'હેબિયસ કોર્પસ' તરીકે લાયક નથી.

2. in most civil law jurisdictions, comparable provisions exist, but they may not be called‘habeas corpus.'.

2

3. હેબ 1:2 હે પ્રભુ, તમે મને સાંભળ્યા વિના હું ક્યાં સુધી રડીશ?

3. hab 1:2 o lord, how long shall i cry, and you will not hear?

1

4. હબ 1:4 તેથી કાયદો લકવાગ્રસ્ત છે, અને ન્યાય ક્યારેય બહાર આવતો નથી.

4. hab 1:4 so the law is paralyzed, and justice never goes forth.

1

5. હાનિકારક આલ્ગલ મોર (હેબ).

5. harmful algal blooms(hab).

6. આપણે પણ એવો જ આત્મવિશ્વાસ રાખી શકીએ છીએ.— હેબ.

6. we can have the same confidence.​ - hab.

7. "હું કહું છું, 'મને મૂળાક્ષરોમાં એક અક્ષર આપો.'

7. "I say, 'Give me a letter in the alphabet.'

8. હબ 2:19 જે લાકડાની વસ્તુને કહે છે કે, જાગો તેને અફસોસ!

8. hab 2:19 woe to him who says to a wooden thing, awake;

9. તેઓએ હબીબને કહ્યું, 'શું તમે હવે ઈચ્છો છો કે મુહમ્મદ તારી જગ્યા લે?'

9. They said to Habib, 'Do you now want Muhammad to take your place?'

10. હબ 1:4 તેથી કાયદો લકવાગ્રસ્ત છે, અને ન્યાય ક્યારેય જીતતો નથી.

10. hab 1:4 therefore the law is paralyzed, and justice never prevails.

11. હબ 1:4 તેથી કાયદો શક્તિહીન છે, અને ન્યાય ક્યારેય બહાર આવતો નથી.

11. hab 1:4 therefore the law is powerless, and justice never goes forth.

12. હેબ 1:2 હે પ્રભુ, હું ક્યાં સુધી મદદ માટે પોકાર કરીશ, અને તમે મારું સાંભળશો નહિ?

12. hab 1:2 o lord, how long shall i cry for help, and you will not hear?

13. તેનું નિવાસસ્થાન અગ્નિ છે, અને દુષ્ટ લોકોનું દુ: ખી ઘર છે.

13. their habitation is the fire, and hapless the abode of the wrong-doers.'.

14. શા માટે તેઓ કોબાના રહેવાસીઓના નરસંહારના ભયને સહન કરી રહ્યા છે?'

14. Why are they tolerating the danger of a massacre of inhabitants of Kobanê?'

15. 1) ઇસ્લામમાં મુસ્લિમને કોઈ ચોક્કસ મઝહબ (વિચારની શાળા)નું પાલન કરવાની જરૂર નથી.

15. 1) Islam does not require a Muslim to follow a particular Madh’hab (school of thought).

16. તે એક વિજ્ઞાન મિશન હતું અને તેમાં એક નાની પ્રયોગશાળાનો સમાવેશ થતો હતો, જેને "સ્પેસ રૂમ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

16. it was a scientific mission and included a small laboratory, christened as‘space hab'.

17. તેની રાહ જુઓ; કારણ કે નિષ્ફળતા વિના તે થશે. તે મોડું થશે નહીં. - hab.

17. keep in expectation of it; for it will without fail come true. it will not be late.”​ - hab.

18. તમારા ચેમ્બરમાં પ્રવેશ કરો, એવું ન થાય કે સુલેમાન અને તેના યજમાનો તમને અજાણતા (પગ નીચે) કચડી નાખે.

18. get into your habitations, lest solomon and his hosts crush you(under foot), without knowing it.'.

19. શાસ્ત્ર આપણી માન્યતાને મજબૂત કરી શકે છે કે યહોવાહ હંમેશા નિયત સમયે કાર્ય કરે છે. - હોલ

19. the scriptures can strengthen our conviction that jehovah always acts at the appointed time.​ - hab.

20. હબ 1: 7 ભયંકર અને ભયંકર છે: તેમનો ચુકાદો અને ગૌરવ તેમની પાસેથી આવશે.

20. hab 1:7 they are terrible and dreadful: their judgment and their dignity shall proceed of themselves.

hab

Hab meaning in Gujarati - Learn actual meaning of Hab with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Hab in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.