Cabana Meaning In Gujarati

સરળ ઉદાહરણો અને વ્યાખ્યાઓ સાથે Cabana નો વાસ્તવિક અર્થ જાણો.

1317
કબાના
સંજ્ઞા
Cabana
noun

વ્યાખ્યાઓ

Definitions of Cabana

1. બીચ અથવા સ્વિમિંગ પૂલ પર કબાના, ઝુંપડી અથવા આશ્રય.

1. a hut, cabin, or shelter at a beach or swimming pool.

Examples of Cabana:

1. કબાના આખરે તે જ કરી શકે છે.

1. Cabana could eventually do the same.

2. તે તેણીને નશામાં લઈ જાય છે અને કબાના મેળવવાનો માર્ગ શોધે છે.

2. He gets her drunk and finds a way to get a cabana.

3. એક તકનીક કરતાં વધુ, ઇકોલોજીકલ કેબાના આરામ વિશે છે.

3. More than a technique, an ecological cabana is about comfort.

4. તમે જાણો છો કે ડુક્કરના શાસન (ઝૂંપડી) સમયગાળા માટે કેવી રીતે તૈયારી કરવી.

4. you already know how to prepare for the period of the pig's rule(cabana).

5. ટેસ્લા મોડલ એસ બેટરીમાં સંભવતઃ હજારો આ કોષો છે, કબાનાએ જણાવ્યું હતું.

5. The Tesla Model S battery likely has thousands of these cells, Cabana said.

6. અને તેણે સીએરા માએસ્ટ્રા અને લાસ કબાનાસની જેલમાં તે જ કર્યું હતું.

6. And that’s what he did at the Sierra Maestra and the prison of Las Cabanas.”

7. અને હું ક્યારેય નકારીશ નહીં કે સૂર્ય-ચુંબન કરેલો કેબાના છોકરો ફક્ત "એક" હોઈ શકે છે.

7. And I’ll never rule out that the sun-kissed cabana boy just could be “the one.”

8. મને ખોટો ન સમજો, પૂલ અથવા સમુદ્ર દ્વારા આરામ કરવો શ્રેષ્ઠ છે; ફક્ત તે કબાના વિના કરો.

8. Don’t get me wrong, relaxing by the pool or ocean is great; just do it without the cabana.

9. વધુ સારા કે ખરાબ માટે, આ ઉનાળામાં કેબાના આગામી સ્ટોરના રહેવાસીઓ શું હોઈ શકે તે અહીં છે.

9. For better or worse, here's what the inhabitants of the cabana next store may be up to this summer.

10. વાવાઝોડાએ ત્રણેય વિશિષ્ટ કેબિનોને ટક્કર મારી, તેને પ્રથમ અને એકમાત્ર વખત જાહેર જનતા માટે ખુલ્લી મૂકી

10. a hurricane hit the très exclusive cabanas, leaving them open to the public for the first and only time

11. બીચ કબાના મહેમાનોને સંપૂર્ણ ગોપનીયતા અને લા કાર્ટે મેનુ અને પીણાંનો આનંદ માણવાની ક્ષમતા આપે છે.

11. the beach cabanas provide guests with complete privacy and an opportunity to enjoy a la crate and also beverage menus.

12. પ્રથમ આર્જેન્ટિનિયન કેબિનની સફળતા પછી, હવે બીજો સ્ટોર બેરિઓ ડે લાસ લેટ્રાસ (લોપે ડી વેગા) ની સમાન સેન્ટ્રલ સ્ટ્રીટમાં ખુલ્યો છે.

12. after the success of the first cabaña argentina, a second store is now opened in the same central street of the barrio de las letras(lope de vega).

13. પ્રથમ આર્જેન્ટિનિયન કેબિનની સફળતા પછી, હવે બીજો સ્ટોર બેરિઓ ડે લાસ લેટ્રાસ (લોપે ડી વેગા) ની સમાન સેન્ટ્રલ સ્ટ્રીટમાં ખુલ્યો છે.

13. after the success of the first cabaña argentina, a second store is now opened in the same central street of the barrio de las letras(lope de vega).

14. તેની ત્રણ મુખ્ય રેસ્ટોરન્ટ્સ ઉપરાંત, ડિઝની વંડર પાસે ડેક 9 પર કેબાનાસ નામની કેઝ્યુઅલ બફેટ રેસ્ટોરન્ટ છે, જે એક્લાબ બાળકોના પૂલની બહાર છે.

14. in addition to its three main restaurants, disney wonder has a casual buffet eatery called cabanas on deck 9 just outside the aqualab kiddie pool area.

15. ગ્વાટેમાલાની આપત્તિ વ્યવસ્થાપન એજન્સીના વડા સેર્ગીયો કબાનાસે કહ્યું: "અમારી પાસે પહેલાથી જ નામો અને સ્થાનો સાથેનો ડેટા છે જ્યાં લોકો ગુમ છે અને તે સંખ્યા 192 છે."

15. sergio cabanas, who is the head of guatemala's disaster management agency, said,“we already have data with names and locations where there are missing persons and that number is 192,”.

16. તેના બદલે, કામદારો ઉત્સવ માટે એક ખડકાળ સ્થળ તૈયાર કરવામાં, તેના ખડકો પર રેતી ફેલાવવામાં અને નજીકના બીચ પર જવાનો રસ્તો સુધારવામાં વ્યસ્ત હતા, જ્યાં તેઓએ થોડા ઝૂંપડાઓ બાંધ્યા અને ઝૂલાઓ લગાવ્યા.

16. instead, workers were busy preparing roker point for the festival, scattering sand over its rocks and improving a road to a nearby beach, where they built some cabanas and installed swing sets.

17. અદ્ભુત બીચ વેકેશનની જોડણી કરવા માટે, હોટેલ બુટીક રૂમ, એક વિલા અને બીચ કેબાના પસંદ કરવા માટે ઓફર કરે છે, જ્યારે રેસ્ટોરન્ટ તાજા ઉત્પાદનો સાથે તૈયાર કરેલી વિવિધ વાનગીઓ ઓફર કરે છે.

17. spelling out an amazing beach holiday, the hotel offers charming guestrooms, a villa and beach cabanas for guests to choose from while the restaurant offers a variety of dishes prepared by fresh produce.

18. તેના બદલે, બહામાસમાં કામદારો ઉત્સવ માટે રોકર સ્થળ તૈયાર કરવામાં, તેના ખડકો પર રેતી ફેલાવવામાં અને નજીકના બીચ પર જવાનો રસ્તો સુધારવામાં વ્યસ્ત હતા, જ્યાં તેઓએ થોડી ઝૂંપડીઓ બાંધી અને ઝુલાઓ લગાવ્યા.

18. instead, workers in the bahamas were busy preparing roker point for the festival, scattering sand over its rocks and improving a road to a nearby beach, where they built some cabanas and installed swing sets.

19. એટ્રિલ ફાઇબ્રિલેશન મેડિકલ સમુદાય દ્વારા આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાતી એક ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કેબાના ટ્રાયલ છે, તે કહે છે, "તે અમને તે નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરશે કે કેથેટર એબ્લેશન મૃત્યુ ઘટાડવા, સ્ટ્રોકને અક્ષમ કરવા, મોટા રક્તસ્રાવ અને સ્ટ્રોકમાં દવાઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે કે કેમ". ધમની ફાઇબરિલેશન.

19. one clinical trial anxiously awaited by the afib clinician community is the cabana trial, she says,"it will help us identify whether catheter ablation is superior to medication in reducing death, disabling stroke, serious bleeding, and cardiac arrest from atrial fibrillation.”.

20. તેના ક્રેઝી ટિપીંગ કલ્ચર માટે વિશ્વભરમાં જાણીતા દેશમાં, મિયામી એવા શહેરોમાં સ્થાન ધરાવે છે કે જેઓ ટીપ માટે અસંખ્ય તકો આપે છે: વેલેટ પાર્કિંગ, કેબાના સેવા, ટેક્સી કેબ, બીચ બાર પર ફ્રુટી કોકટેલ અથવા આ $50 બિલ. ડોરમેન પર સ્વાઇપ કરવા માટે $20. ખાતરી કરવા માટે કે તમે સાઉથ બીચની નવીનતમ સેલિબ્રિટી મનપસંદ ક્લબમાં લાઇન છોડી શકો છો અથવા ઓછામાં ઓછું ઍક્સેસ મેળવી શકો છો.

20. in a country known worldwide for its tip-crazy culture, miami ranks as a city that offers innumerable occasions to tip: valet parking, cabana service, taxis, fruity cocktails at the beach bar, or that $20 bill you will slip to the bouncer to ensure that you can skip the line- or at least gain entrance- to south beach's latest celebrity-favored club.

cabana

Cabana meaning in Gujarati - Learn actual meaning of Cabana with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Cabana in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.