Wtf Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Wtf चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

14114
wtf
संक्षेप
Wtf
abbreviation

व्याख्या

Definitions of Wtf

1. काय रे?! (अविश्वास किंवा संतापाची अभिव्यक्ती म्हणून वापरली जाते).

1. what the fuck?! (used as an expression of incredulity or annoyance).

Examples of Wtf:

1. या गावात काय चालले आहे?

1. wtf is going on in this city?

29

2. जिथे DIY wtf ला भेटतो.

2. where diy meets wtf.

13

3. wtf आपण मूर्ख दिसतो की काय.

3. wtf do we look stupid or what.

9

4. wtf… ज्याने हा खेळ शोधला.

4. wtf… who came up with this game.

6

5. ती नग्न आहे याचा आनंदही घेऊ शकत नाही, wtf.

5. Can't even really enjoy that she's naked, wtf.

6

6. सोमवार आणि मंगळवार नंतर कॅलेंडर देखील wtf म्हणते.

6. after monday and tuesday, even the calendar says wtf.

6

7. wtf चित्रपटांसाठी होता.

7. wtf was for films.

5

8. या 29 चित्रांपैकी प्रत्येक चित्र तुम्हाला WTF म्हणायला लावेल.

8. Each and every one of these 29 pictures will make you say WTF.

5

9. WTF चा अर्थ असा आहे का?" असा विचार करण्यात तुमची चूक नाही.

9. WTF does that mean?" you're not wrong to think that.

4

10. आणि मला वाटते... आजच्या भाषेत ते "omg" किंवा "wtf" असेल.

10. and i'm thinking-- in today's language, it would be"omg" or"wtf.

4

11. मला माहित आहे की तुम्ही ते तिथे ठेवले नाही, पण काय?

11. i know you didn't put it there, but wtf?

3

12. ती पुढे म्हणाली, “मी त्याला सांगू की करू?

12. She added, “Wtf should I say to him or do?

3

13. सोमवार आणि मंगळवार नंतर सर्व कॅलेंडर wtf म्हणतात.

13. after monday and tuesday, every calendar says wtf.

3

14. ते जीवनासाठी आवश्यक आहेत, आणि तरीही, WTF ते आहेत!?

14. They’re essential for life, and yet, WTF are they!?

3

15. 6 WTF जपानी ट्रेंड (तुम्ही गोर्‍या माणसांना दोष देऊ शकता)

15. 6 WTF Japanese Trends (You Can Blame on White Guys)

3

16. 27 गुण, आजकाल फ्लोरिडामध्ये तुम्ही मूर्ख आहात का?

16. 27 points, wtf are you morons smoking in Florida these days?

3

17. लोक मला सांगतात की मी विवाहित असल्यासारखे वागत नाही — WTF याचा अर्थ असा होतो का?

17. People Tell Me I Don't Act Like I'm Married — WTF Does That Even Mean?

3

18. तुमची पहिली तारीख आश्चर्यकारक होती पण नंतर त्याच्याकडून कधीच ऐकले नाही — WTF घडले??

18. You Had An Amazing First Date But Then Never Heard From Him — WTF Happened??

3

19. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, "व्वा, ते कशाबद्दल बोलत आहेत?

19. but have you ever said to yourself,"wow, wtf are they talking about?!"?

2

20. शेवटी तो मला त्याचे छंद सांगतो आणि म्हणतो की त्याला रिकी मार्टिन डब्ल्यूटीएफ आवडते?

20. in the end, he tells me about his hobbies and says he likes ricky martin wtf?

2
wtf
Similar Words

Wtf meaning in Marathi - Learn actual meaning of Wtf with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Wtf in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.