Reiki Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Reiki चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

8649
रेकी
संज्ञा
Reiki
noun

व्याख्या

Definitions of Reiki

1. थेरपिस्ट रुग्णाच्या शरीरातील नैसर्गिक उपचार प्रक्रिया सक्रिय करण्यासाठी आणि शारीरिक आणि भावनिक कल्याण पुनर्संचयित करण्यासाठी, स्पर्शाद्वारे रुग्णामध्ये उर्जा पोहोचवू शकतो या तत्त्वावर आधारित उपचार तंत्र.

1. a healing technique based on the principle that the therapist can channel energy into the patient by means of touch, to activate the natural healing processes of the patient's body and restore physical and emotional well-being.

Examples of Reiki:

1. रेकी 3 चरणात शिकली जाते!

1. reiki is learnt in 3 stages!

18

2. रेकी सह हे शक्य आहे!

2. with reiki you can do it!

9

3. रेकी सर्व गोष्टींमध्ये अस्तित्वात आहे.

3. reiki exists in all things.

8

4. रेकी संरेखन कोण अनुभवू शकेल?

4. who can experience the reiki alignment?

6

5. रेकी या समस्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते.

5. reiki can be very helpful with these issues.

6

6. रेकी प्रशिक्षण पातळी 1 आणि 2.

6. reiki level 1 and 2 training.

5

7. मुद्रा आणि रेकी कसे कार्य करतात?

7. how do mudra and reiki work?

4

8. रेकी ऊर्जा कोणत्याही अंतरावर पाठविली जाऊ शकते.

8. reiki energy can be sent to any distance.

4

9. रेकी ही अशी गोष्ट आहे जी मी रोज सराव करतो.

9. reiki is something i practise daily.

3

10. 1980 पर्यंत त्यांनी 22 रेकी मास्टर्सचे प्रशिक्षण घेतले होते.

10. by 1980, she had trained 22 reiki masters.

3

11. रेकी ऊर्जा दूरवरून निर्देशित केली जाऊ शकते.

11. reiki energy could be directed from a distance.

3

12. आपण रेकी उपचार करू शकता.

12. you will be able to give yourself a reiki treatment.

3

13. रेकी मास्टरची पदवी ही एक आहे ज्याचा सन्मान केला पाहिजे.

13. the title of reiki master is one that should be honoured.

3

14. रेकी जपानमधून येते.

14. reiki comes from japan.

2

15. रेकी तीन पातळ्यांवर शिकवली जाते!

15. reiki is taught at three levels!

2

16. रेकी प्रॅक्टिशनर स्तर 1 आणि 2.

16. reiki practitioner level 1 and 2.

2

17. रेकी तुमचे आयुष्य कायमचे बदलेल.

17. reiki will change your life forever.

2

18. तणाव दूर करण्यासाठी रेकी देखील खूप चांगली आहे.

18. reiki is so good for relieving stress as well.

2

19. रेकी हीलिंग एनर्जी दुरूनही पाठवता येते.

19. reiki healing energies can be sent across distances too.

2

20. अमिरा एक प्रमाणित हिप्नोथेरपिस्ट आणि रेकी प्रॅक्टिशनर आहे.

20. amira is a certified hypnotherapist and reiki practitioner.

2
reiki

Reiki meaning in Marathi - Learn actual meaning of Reiki with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Reiki in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord. All rights reserved.