Osteophytes Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Osteophytes चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

13605
osteophytes
संज्ञा
Osteophytes
noun

व्याख्या

Definitions of Osteophytes

1. सांध्यातील कूर्चाच्या र्‍हासाशी संबंधित हाडांची प्रमुखता.

1. a bony projection associated with the degeneration of cartilage at joints.

Examples of Osteophytes:

1. ऑस्टिओफाईट्स म्हणून ओळखले जाणारे, हे लहान हाडांचे प्रमुख आहेत जे सांध्याला त्रास देऊ शकतात आणि वेदना वाढवू शकतात.

1. known as osteophytes, these are small bony protrusions that can irritate the joint and worsen pain.

16

2. रेडिओलॉजिस्ट हाडांच्या आराखड्याची एकसमानता, त्यांच्यातील अंतराची रुंदी, ऑस्टिओफाईट्स-ट्यूबरकल्स आणि वाढीची उपस्थिती निश्चित करेल ज्यामुळे वेदनादायक संवेदना होऊ शकतात.

2. radiologist will appreciate the evenness of the contours of bones, the width of the gap between them, determine the presence of osteophytes- tubercles and outgrowths that can cause painful sensations.

8

3. रेडिओलॉजिस्ट हाडांच्या आराखड्याच्या गुळगुळीतपणाचे कौतुक करेल, त्यांच्यातील अंतराची रुंदी, ऑस्टियोफाइट्स-ट्यूबरकल्स आणि वाढीची उपस्थिती निश्चित करेल ज्यामुळे वेदनादायक संवेदना होऊ शकतात.

3. radiologist will appreciate the evenness of the contours of bones, the width of the gap between them, determine the presence of osteophytes- tubercles and outgrowths that can cause painful sensations.

7

4. त्याच्या मणक्यातील ऑस्टिओफाईट्समुळे त्याला तीव्र वेदना जाणवत होत्या.

4. He felt sharp pain due to osteophytes in his spine.

6

5. डॉक्टरांनी सांगितले की माझ्या गुडघ्यात ऑस्टिओफाईट्स आहेत.

5. The doctor said I have osteophytes in my knee.

5

6. ऑस्टिओफाईट्स हाडांची लहान वाढ आहे.

6. Osteophytes are small bony growths.

4

7. ऑस्टिओफाईट्समुळे सांधे विकृती होऊ शकतात.

7. Osteophytes may cause joint deformities.

4

8. ऑस्टियोफाईट्समुळे संयुक्त सूज आणि कोमलता येऊ शकते.

8. Osteophytes can cause joint swelling and tenderness.

4

9. ऑस्टियोफाईट्समुळे सांधे जळजळ होऊ शकतात.

9. Osteophytes can cause joint inflammation.

3

10. ऑस्टिओफाईट्सच्या वाढीमुळे हाडांची वाढ होऊ शकते.

10. The growth of osteophytes can lead to bone spurs.

3

11. ऑस्टियोफाइट्स म्हणून ओळखले जाणारे, हे लहान हाडांचे प्रमुख आहेत जे सांध्याला त्रास देऊ शकतात आणि वेदना वाढवू शकतात.

11. known as osteophytes, these are small bony protrusions that can irritate the joint and worsen pain.

3

12. ऑस्टिओफाईट्समुळे सांधे कडक होऊ शकतात.

12. Osteophytes can cause joint stiffness.

2

13. ऑस्टियोफाइट्समुळे संयुक्त अस्थिरता होऊ शकते.

13. Osteophytes can cause joint instability.

2

14. ऑस्टियोफाइट्समुळे संयुक्त चुकीचे संरेखन होऊ शकते.

14. Osteophytes can cause joint misalignment.

2

15. कालांतराने ऑस्टिओफाईट्स हळूहळू विकसित होऊ शकतात.

15. Osteophytes can develop slowly over time.

2

16. ऑस्टिओफाईट्स कधीकधी लक्षणे नसलेले असू शकतात.

16. Osteophytes can sometimes be asymptomatic.

2

17. ऑस्टियोफाईट्समुळे संयुक्त सूज आणि उबदारपणा येऊ शकतो.

17. Osteophytes can cause joint swelling and warmth.

2

18. ऑस्टिओफाईट्स बहुतेकदा वृद्ध व्यक्तींमध्ये दिसतात.

18. Osteophytes are often seen in older individuals.

1

19. शरीरातील कोणत्याही सांध्यामध्ये ऑस्टिओफाईट्स विकसित होऊ शकतात.

19. Osteophytes can develop in any joint in the body.

1

20. ऑस्टिओफाईट्समुळे होणारी वेदना दुर्बल होऊ शकते.

20. The pain caused by osteophytes can be debilitating.

1
osteophytes
Similar Words

Osteophytes meaning in Marathi - Learn actual meaning of Osteophytes with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Osteophytes in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.