Neumann Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Neumann चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

543

Examples of Neumann:

1. न्यूमन हायर स्कूल.

1. the neumann postgraduate school.

2. न्यूमन आता माझ्यासाठी कसा बदलत आहे?

2. How is Neumann changing for me now?

3. एबी: अरे, ते वॉन न्यूमनमधून बाहेर आले आहे.

3. AB: Oh, that comes out of Von Neumann.

4. दहा वर्षांत मी न्यूमनला ओळखू का?

4. Will I still recognize Neumann in ten years?

5. न्यूमन: आम्ही रिअल टाइममध्ये वास्तविक हवामान डेटा वापरतो.

5. Neumann: We use real weather data in real time.

6. 1943 च्या मे मध्ये वॉन न्यूमनने तिसरा जनरेटर स्थापित केला.

6. In May of 1943 von Neumann installed a third generator.

7. मला जसे वागायचे आहे तसे मी इतरांशी वागतो का?--कॉनी न्यूमन

7. Do I treat others the way I want to be treated?--Connie Neumann

8. या सर्जनशील डिझाइन प्रक्रियेत न्यूमनची भूमिका तुम्हाला कुठे दिसते?

8. Where do you see Neumann’s role in this creative design process?

9. जेव्हा मी जॉन वॉन न्यूमनशी याबद्दल चर्चा केली तेव्हा त्याला चांगली कल्पना आली.

9. When I discussed it with John von Neumann, he had a better idea.

10. Neumann ही सेवा 1947 नंतर बनवलेल्या सर्व मायक्रोफोनसाठी देते.

10. Neumann offers this service for all microphones made after 1947.

11. सुरुवातीला संशयी, न्यूमनला हळूहळू सराव समजू लागला.

11. initially skeptical, neumann gradually came to understand the practice.

12. पीटर न्यूमन: मुस्लिम केवळ आयएसच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशातून पळून जात नाहीत.

12. Peter Neumann: Muslims are not only fleeing from IS-occupied territory.

13. न्यूमन: आमचे ध्येय हे आहे की ज्यांचे उडण्याचे स्वप्न आहे त्या प्रत्येकाला देखील उडता येईल.

13. Neumann: Our goal is that everyone who has the dream to fly can also fly.

14. म्हणून, पीटर आर. न्यूमन यांच्याशी त्याच्या पुस्तकाबद्दल चर्चा करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे.

14. Reason enough, therefore, to discuss with Peter R. Neumann about his book.

15. जेव्हा हे गाव बांधले गेले तेव्हा लिपोव्हाचा एक विशिष्ट न्यूमन होता.

15. When the village was constructed, there was a certain Neumann from Lipova.

16. हॅम्बुर्ग न्यूज: प्रोफेसर न्यूमन, कॉम्प्युटर प्रोग्राम कधी बुद्धिमान असतो?

16. Hamburg News: Professor Neumann, when is a computer programme intelligent?

17. न्यूमन युनिव्हर्सिटीचा डिजिटल मीडिया प्रोग्राम जसजसा वाढत जातो तसतसे एक गोष्ट निश्चित आहे.

17. As Neumann University’s digital media program grows, one thing is for certain.

18. तुम्ही जे काही करता ते नेहमी न्यूमनला उत्तम वाटतं असं मानणं अवास्तव आहे.

18. It is unrealistic to assume that everything you do always sounds best with Neumann.

19. प्रश्न: (अ) तर, याचा अर्थ आइन्स्टाईन आणि वॉन न्यूमन यांना या इतर घनतेबद्दल माहिती होती?

19. Q: (A) So, it means that Einstein and Von Neumann knew about these other densities?

20. आम्ही डॉ. न्यूमन पेल्टियर-टेक्निक येथे तुम्हाला सर्व क्षेत्रांमध्ये परिपूर्ण समाधान देऊ इच्छितो.

20. We at Dr. Neumann Peltier-Technik want to offer you a perfect solution in all areas.

neumann

Neumann meaning in Marathi - Learn actual meaning of Neumann with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Neumann in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.