Lgbtq Meaning In Gujarati

સરળ ઉદાહરણો અને વ્યાખ્યાઓ સાથે Lgbtq નો વાસ્તવિક અર્થ જાણો.

12830
lgbtq
સંક્ષેપ
Lgbtq
abbreviation

વ્યાખ્યાઓ

Definitions of Lgbtq

1. લેસ્બિયન, ગે, બાયસેક્સ્યુઅલ, ટ્રાન્સજેન્ડર અને ક્વિઅર (અથવા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો).

1. lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (or questioning).

Examples of Lgbtq:

1. તાજેતરમાં તે lgbtq કાર્યકર્તા બની ગયો છે.

1. he lately became a lgbtq activist.

14

2. “મને લાગે છે કે LGBTQ મૂળાક્ષરો કાયમ માટે ચાલુ રહી શકે છે.

2. “I think the LGBTQ alphabet could continue forever.

14

3. LGBTQ શાળા શીખવે છે કે માણસ હોવું તે નથી

3. LGBTQ school teaches that being the man is not

8

4. LGBTQ ફિલ્મ ઓફ ધ યર શું તમે મને ક્યારેય માફ કરી શકશો?

4. LGBTQ Film of the Year Can You Ever Forgive Me?

8

5. અમે LGBTQ વ્યવસાય છીએ અને અમે We speak Gay નેટવર્કથી પણ સંબંધ ધરાવીએ છીએ.

5. We are a LGBTQ business, and we also belong to the We speak Gay network.

6

6. પરંતુ LGBTQ સ્વાસ્થ્યનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો નથી અને ઘણા પ્રશ્નો રહે છે.

6. But LGBTQ health is not well studied and many questions remain.

5

7. આફ્રિકન, સ્થળાંતરિત અને LGBTQ: મર્યાદા (ઓછી) બનવાનું શું છે?

7. African, migrant and LGBTQ: what’s it like to be Limit(less)?

4

8. કંબોડિયાની પ્રથમ LGBTQ ડાન્સ કંપનીના મોટા સપના છે.

8. Cambodia's first LGBTQ dance company has big dreams.

3

9. શહેર SOGI 123 અને "LGBTQ સમુદાયને સમર્થન આપે છે," તેણીએ ઉમેર્યું.

9. The city supports SOGI 123 and the “LGBTQ community,” she added.

3

10. lgbtq ઇમિગ્રન્ટ્સ, પુખ્ત વયના લોકો અને સાથ વિનાના બાળકો માટે માર્ગદર્શિકા.

10. manuals for lgbtq immigrants, adults, and unaccompanied children.

3

11. પેઇડ પેરેંટલ લીવ માટે LGBTQ સમુદાયનો સંઘર્ષ ખૂબ જ વાસ્તવિક છે

11. The LGBTQ Community's Struggle for Paid Parental Leave is Very Real

3

12. પરંતુ તે LGBTQ સમુદાયનો સંદર્ભ પણ છે — અને મારા માટે, મને લાગે છે.

12. But it’s also a reference to the LGBTQ community—and to me, I guess.

3

13. તે તમામ LGBTQ લોકો પરના વ્યાપક હુમલાનો પણ એક ભાગ છે, ટાઇમ્સ નિર્દેશ કરે છે:

13. It's also part of a broader attack on all LGBTQ people, the Times points out:

3

14. મોટા માનવાધિકાર મંચ પર આપણે LGBTQ વિરોધી રેટરિકને કેવી રીતે સહન કરી શકીએ?

14. How can we tolerate anti-LGBTQ rhetoric at a major human rights forum?

2

15. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, LGBTQ ચળવળ સંસ્કૃતિને ખૂબ આગળ ધકેલશે.

15. In other words, the LGBTQ movement may have pushed the culture too far.

2

16. "મને લાગે છે કે આ વખતે LGBTQ ના અન્ય આદ્યાક્ષરોને હેન્ડલ કરવાની એક રીત છે."

16. “I think there’s a way to handle the other initials of LGBTQ this time.”

2

17. તેણી LGBTQ સમુદાયોથી પ્રેરિત છે જેમની વાર્તાઓ ભાગ્યે જ કહેવામાં આવે છે.

17. She is inspired by LGBTQ communities whose stories are rarely told.

1

18. #LGBTQ વિદ્યાર્થીઓને જાણવાની જરૂર છે કે અમે તેમને સપોર્ટ કરીએ છીએ.

18. #LGBTQ students need to know we support them.

19. LGBTQ+ સમુદાય — અમને માત્ર રોમાંચક, ઉત્તેજક મૂવીઝ ગમે છે.

19. The LGBTQ+ community — we just love thrilling, exciting movies.

20. છેવટે, માર્ટિન ભારપૂર્વક જણાવે છે કે lgbtq+ સમુદાય દરેક માટે છે.

20. after all, martin emphasizes that the lgbtq+ community is for everyone.

lgbtq
Similar Words

Lgbtq meaning in Gujarati - Learn actual meaning of Lgbtq with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Lgbtq in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.