Fuck Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Fuck चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

18533

संभोग

क्रियापद

Fuck

verb

व्याख्या

Definitions

1. (एखाद्याशी) लैंगिक संबंध ठेवणे.

1. have sex with (someone).

2. नुकसान किंवा नाश (काहीतरी).

2. damage or ruin (something).

Examples

1. सर्वोत्कृष्ट सेक्स म्हणजे “फक होय” सेक्स — i.

1. The best sex is “Fuck Yes” sex — i.

11

2. मी तुम्हाला सांगेन की मला कोणत्या बेलीफला चोदायचे होते.

2. i'll tell you which of the ushers i wanted to fuck.

11

3. होम फकिंग म्हणजे वेश्याव्यवसाय मारणे होय.

3. Home fucking is killing prostitution.

7

4. [ड्रॅगनफ्लायवर काम करणार्‍या गटातून] माझ्यासाठी ते पुरेसे होते.”

4. That was enough for me to fuck off [from the group working on Dragonfly].”

7

5. कॅसिनोची नासधूस करणारी ती फिली होती का?

5. this is the filly who fucked up the whole casino thing?

6

6. काय संभोग, ऑली?

6. what the fuck, oly?

4

7. खरोखर ते अप fucked.

7. royally fucked that up.

3

8. अरेरे, ते व्यावसायिक नाही.

8. fuck, it wreaks of unprofessionalism.

3

9. आणि ते खरोखर शोषले गेले.

9. and it fucked her up royally.

2

10. जीजे: तुम्ही विशेषाधिकारप्राप्त आहात.

10. GJ: That you're fucking privileged.

2

11. मला ते fucks आवडतात - प्रासंगिक विषयावर.

11. I love those fucks — the casual ones.

2

12. हा तुमचा एकमेव खेळ आहे, चला!

12. It's your only fucking sport, come on!

2

13. फक अप नाईटचे तर्कशास्त्र आणि रचना

13. Logic and structure of the Fuck Up Night

2

14. ब्रिटनी परत कशी मिळवायची आणि तिची गोड मांजर पुन्हा कशी चोदायची याचा विचार करा.

14. Think how to get Britney back and fuck her sweet pussy again.

2

15. अशी "फक अप सेशन्स" योग्य प्रकारे केल्यास मानसिक सुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकते.

15. Such "fuck up sessions" can greatly improve psychological safety if done properly.

2

16. मी आणि माझ्या उत्कृष्ट कल्पना.

16. Me and my fucking brilliant ideas."

1

17. कारण डॉयल फकिंग होम्सचा द्वेष करत असे.

17. That's because Doyle fucking hated Holmes.

1

18. “नो टाइम (शट द फक अप)” मी आधी बोलत होतो त्या विरोधाभासी आवेगातून बाहेर पडते.

18. “No Time (Shut the Fuck Up)” comes out of the contradictory impulse I was talking about earlier.

1

19. पण हे रेडिओहेड आहे, म्हणून याला चोक."

19. But this is Radiohead, so fuck it."

20. किंवा कदाचित तुम्हाला Fuck the UAW म्हणायचे आहे.

20. Or maybe you did mean Fuck the UAW.

fuck

Fuck meaning in Marathi - Learn actual meaning of Fuck with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Fuck in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.