E Mail Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह E Mail चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

1245
ई-मेल
संज्ञा
E Mail
noun

व्याख्या

Definitions of E Mail

1. संगणक वापरकर्त्याद्वारे नेटवर्कद्वारे एक किंवा अधिक प्राप्तकर्त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वितरित केलेले संदेश.

1. messages distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via a network.

Examples of E Mail:

1. मेल ऑर्डर केली आहे

1. the mail was sorted

2

2. मायक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऍपल मेल

2. microsoft outlook apple mail.

1

3. बँक ड्राफ्ट किंवा कॅशियरचा चेक आमच्या ऑफिसला पाठवला जाईल.

3. bank draft or cashier's cheque to be mailed to our office.

1

4. कृपया आम्हाला तुमचा CV पाठवा.

4. please mail us your cv.

5. यूएस विमा मेलिंग याद्या

5. usa insurance mailing lists.

6. ते मला माझी किंमत पाठवतात.

6. they are mailing me my prize.

7. कदाचित मेलमध्ये अतिरिक्त १०९९ आले असतील.

7. Maybe an extra 1099 came in the mail.

8. दुसऱ्या दिवशी मेल आणला—एक कार्यक्रम.

8. The next day brought the mail—an event.

9. 9 माझ्याकडे पॅकेजसह मेल आला.

9. 9 came the mail with the package to me.

10. मेलबॉक्स %1 मधून मेल हटवता येत नाही: %2.

10. cannot remove mail from mailbox %1: %2.

11. हॅलो ऍपल मेल, जितका मला त्याचा तिरस्कार आहे.

11. Hello Apple Mail, as much as I hate it.

12. तीन आवृत्त्या आमच्या सदस्यांना मेल केल्या गेल्या आहेत

12. three editions were mailed to our members

13. मेल नंतर पुनर्निर्देशित आणि अग्रेषित केला जातो

13. the mail is then readdressed and forwarded

14. "जिंगल मेल" सहसा शहाणपणाची निवड नसते.

14. "Jingle mail" is not usually a wise choice.

15. हे आरोप 5 जुलै रोजी लोगे यांच्याकडे पाठवण्यात आले.

15. the charges were mailed to logue on july 5.

16. ईमेलच्या मुख्य भागामध्ये ग्रुपवेअर आमंत्रणे पाठवा.

16. send groupware invitations in the mail body.

17. आणि मी कधीही विसरणार नाही, मी मेल उघडला.

17. And I never will forget, I opened up the mail.

18. आणि तुमचे अहवाल थेट मला पाठवले जातील.

18. and your reports will be mailed directly to me.

19. मग त्याला व्हाईट हाऊसमध्ये पाठवले.

19. and then, she mailed it back to the white house.

20. पण 45 वर्षांपूर्वी, मेल हसण्यासारखी गोष्ट नव्हती.

20. But 45 years ago, the mail was no laughing matter.

21. ईमेल URL.

21. send urls per e-mail.

9

22. आपण तीन बेडूक खाल्ल्याशिवाय ई-मेल नाही.

22. No e-mail until you've eaten three frogs.

1

23. ईमेल पत्ता पडताळणी अयशस्वी, कृपया पुन्हा प्रयत्न करा.

23. e-mail verification failed, please try again.

1

24. ईमेलद्वारे पासवर्ड पुनर्प्राप्त करा.

24. retrieve password by e-mail.

25. वापरकर्तानाव किंवा ईमेल पत्ता: *.

25. username or e-mail address: *.

26. तुम्ही आम्हाला थेट ईमेल देखील करू शकता:.

26. you can also e-mail us directly:.

27. सुमारे 1.3% ई-मेल गहाळ होतात.

27. About 1.3% of the e-mails get lost.

28. ईमेल smtp द्वारे पाठवले जातात.

28. the e-mails are sent through an smtp.

29. "अरे, हॉलब्रुकचा दुसरा ई-मेल नाही.

29. "Oh, not another e-mail from Holbrooke.

30. विनामूल्य श्रेणीतील मुलांकडून ई-मेल अद्यतने मिळवा.

30. Get e-mail updates from free range kids.

31. ई-मेलच्या किमान 40 प्रती पाठवा.

31. Send a minimum of 40 copies of the e-mail.

32. तुमचा व्हॉइसमेल आणि ईमेल दररोज तपासा.

32. check your voicemail and e-mail every day.

33. डिजिटल डिटॉक्स - हेच ई-मेलसाठी आहे.

33. Digital detox - The same goes for e-mails.

34. मी प्रामुख्याने फक्त ई-मेलने गोंधळलो होतो.”

34. I was mainly just confused by the e-mail.”

35. मला अजूनही लोक आणि बँडकडून ई-मेल येतात!

35. I still get e-mails from people and bands!

36. 6 MB) आमच्या प्रशिक्षण विभागाला ई-मेलद्वारे.

36. 6 MB) by E-Mail to our training department.

37. रॉबर्ट एम.लाही असा ई-मेल आला आहे.

37. Robert M. has received such an e-mail, too.

38. हे थोडेसे ई-मेलसारखे कार्य करते (सुप्रसिद्ध

38. This works a bit like e-mail (the well-known

39. Picsonal: किती वाजले हे माहीत असणारे ई-मेल!

39. Picsonal: E-mails that KNOW what time it is!

40. नेहमीप्रमाणे डायबोलोमनचा ई-मेल अनुवादित झाला.

40. As usual, Diabolomon's e-mail was translated.

e mail

E Mail meaning in Marathi - Learn actual meaning of E Mail with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of E Mail in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.