E Mail Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह E Mail चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

1076

ई-मेल

संज्ञा

E Mail

noun

व्याख्या

Definitions

1. संगणक वापरकर्त्याद्वारे नेटवर्कद्वारे एक किंवा अधिक प्राप्तकर्त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वितरित केलेले संदेश.

1. messages distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via a network.

Examples

1. मेल ऑर्डर केली आहे

1. the mail was sorted

2. कृपया आम्हाला तुमचा CV पाठवा.

2. please mail us your cv.

3. यूएस विमा मेलिंग याद्या

3. usa insurance mailing lists.

4. मायक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऍपल मेल

4. microsoft outlook apple mail.

5. ते मला माझी किंमत पाठवतात.

5. they are mailing me my prize.

6. कदाचित मेलमध्ये अतिरिक्त १०९९ आले असतील.

6. Maybe an extra 1099 came in the mail.

7. दुसऱ्या दिवशी मेल आणला—एक कार्यक्रम.

7. The next day brought the mail—an event.

8. 9 माझ्याकडे पॅकेजसह मेल आला.

8. 9 came the mail with the package to me.

9. हॅलो ऍपल मेल, जितका मला त्याचा तिरस्कार आहे.

9. Hello Apple Mail, as much as I hate it.

10. मेलबॉक्स %1 मधून मेल हटवता येत नाही: %2.

10. cannot remove mail from mailbox %1: %2.

11. तीन आवृत्त्या आमच्या सदस्यांना मेल केल्या गेल्या आहेत

11. three editions were mailed to our members

12. मेल नंतर पुनर्निर्देशित आणि अग्रेषित केला जातो

12. the mail is then readdressed and forwarded

13. हे आरोप 5 जुलै रोजी लोगे यांच्याकडे पाठवण्यात आले.

13. the charges were mailed to logue on july 5.

14. "जिंगल मेल" सहसा शहाणपणाची निवड नसते.

14. "Jingle mail" is not usually a wise choice.

15. ईमेलच्या मुख्य भागामध्ये ग्रुपवेअर आमंत्रणे पाठवा.

15. send groupware invitations in the mail body.

16. आणि मी कधीही विसरणार नाही, मी मेल उघडला.

16. And I never will forget, I opened up the mail.

17. आणि तुमचे अहवाल थेट मला पाठवले जातील.

17. and your reports will be mailed directly to me.

18. मग त्याला व्हाईट हाऊसमध्ये पाठवले.

18. and then, she mailed it back to the white house.

19. पण 45 वर्षांपूर्वी, मेल हसण्यासारखी गोष्ट नव्हती.

19. But 45 years ago, the mail was no laughing matter.

20. जॉन: तुमच्या वडिलांनी कारमध्ये मेल सोडला आहे का ते पहा.

20. John: See if your father left the mail in the car.

21. ईमेल URL.

21. send urls per e-mail.

1

22. ईमेलद्वारे पासवर्ड पुनर्प्राप्त करा.

22. retrieve password by e-mail.

23. वापरकर्तानाव किंवा ईमेल पत्ता: *.

23. username or e-mail address: *.

24. तुम्ही आम्हाला थेट ईमेल देखील करू शकता:.

24. you can also e-mail us directly:.

25. सुमारे 1.3% ई-मेल गहाळ होतात.

25. About 1.3% of the e-mails get lost.

26. ईमेल smtp द्वारे पाठवले जातात.

26. the e-mails are sent through an smtp.

27. "अरे, हॉलब्रुकचा दुसरा ई-मेल नाही.

27. "Oh, not another e-mail from Holbrooke.

28. विनामूल्य श्रेणीतील मुलांकडून ई-मेल अद्यतने मिळवा.

28. Get e-mail updates from free range kids.

29. आपण तीन बेडूक खाल्ल्याशिवाय ई-मेल नाही.

29. No e-mail until you've eaten three frogs.

30. ई-मेलच्या किमान 40 प्रती पाठवा.

30. Send a minimum of 40 copies of the e-mail.

31. मला अजूनही लोक आणि बँडकडून ई-मेल येतात!

31. I still get e-mails from people and bands!

32. तुमचा व्हॉइसमेल आणि ईमेल दररोज तपासा.

32. check your voicemail and e-mail every day.

33. मी प्रामुख्याने फक्त ई-मेलने गोंधळलो होतो.”

33. I was mainly just confused by the e-mail.”

34. डिजिटल डिटॉक्स - हेच ई-मेलसाठी आहे.

34. Digital detox - The same goes for e-mails.

35. 6 MB) आमच्या प्रशिक्षण विभागाला ई-मेलद्वारे.

35. 6 MB) by E-Mail to our training department.

36. रॉबर्ट एम.लाही असा ई-मेल आला आहे.

36. Robert M. has received such an e-mail, too.

37. Picsonal: किती वाजले हे माहीत असणारे ई-मेल!

37. Picsonal: E-mails that KNOW what time it is!

38. हे थोडेसे ई-मेलसारखे कार्य करते (सुप्रसिद्ध

38. This works a bit like e-mail (the well-known

39. नेहमीप्रमाणे डायबोलोमनचा ई-मेल अनुवादित झाला.

39. As usual, Diabolomon's e-mail was translated.

40. ईमेल पत्ता पडताळणी अयशस्वी, कृपया पुन्हा प्रयत्न करा.

40. e-mail verification failed, please try again.

e mail

E Mail meaning in Marathi - Learn actual meaning of E Mail with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of E Mail in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.