B List Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह B List चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

569
b-सूची
संज्ञा
B List
noun

व्याख्या

Definitions of B List

1. माफक प्रमाणात प्रसिद्ध किंवा शोधलेल्या लोकांची वास्तविक किंवा काल्पनिक यादी ज्यांना उच्चभ्रू स्तराच्या अगदी खाली मानले जाते, विशेषत: शो व्यवसायात.

1. a real or imaginary list of moderately celebrated or sought-after individuals regarded as being just below the level of the elite, especially in show business.

Examples of B List:

1. तो जॉब लिस्ट ब्राउझ करत आहे.

1. He's been browsing job listings.

2

2. कंपनीने नोकरीची यादी तयार केली.

2. The company put-up a job listing.

2

3. तिला वेबसाइटवर नोकरीची यादी सापडली.

3. She found a job listing on the website.

2

4. तिला तिच्या न्यूजफीडवर नोकरीची यादी सापडली.

4. She found a job listing on her newsfeed.

2

5. बेरोजगार माणसाने नोकरीची यादी शोधली.

5. The unemployed man searched for job listings.

2

6. नोकरीच्या सूचीमध्ये नोकरीचे वर्णन समाविष्ट करा.

6. Include the job-description in the job listing.

2

7. नोकरीच्या यादीसाठी त्यांनी वृत्तपत्रातून शोध घेतला.

7. He combed through the newspaper for job listings.

2

8. घोषवाक्य कंपनीच्या जॉब सूचीवर प्रदर्शित केले आहे.

8. The slogan is displayed on the company's job listings.

2

9. फक्त चार वर्ग ब सूची टेलिफोन सेवेशिवाय होत्या.

9. Only four Class B listings were without telephone service.

2

10. फ्रीलांसर जॉब लिस्टिंग वेबसाइटनुसार.

10. according to the freelance job listing website freelancer.

2

11. इस्रायलचा राष्ट्रीयत्व कायदा, यूएन ठराव 181 आणि अरब सूची

11. Israel’s Nationality Law, UN Resolution 181 and the Arab List

2

12. ऑगस्ट 1946 WGB यादी (सध्या डेटाबेससाठी संकलित केली जात आहे)

12. August 1946 WGB List (Currently being compiled for the database)

2

13. अँडी त्याला "ऑथॉरिटी हब लिस्टिंग्ज" म्हणतो (पुन्हा, हे ऑथॉरिटी हब आहे).

13. Andy calls it "authority hub listings” (again, this is an authority hub).

2

14. परंतु मानसिक आरोग्य जगामध्ये इतर अनेक समस्यांप्रमाणेच ए आणि बी सूची आहेत.

14. But the mental health world has its A and B listers, as with many other issues.

2

15. तिने मेरेत्झ आणि अरब सूची यांच्यातील युनियनची शक्यता वगळली नाही.

15. She did not exclude the possibility of a union between Meretz and the Arab list.

2

16. अरब यादीशिवाय नेसेटमध्ये डावे बहुमत एकत्र ठेवणे फार कठीण (अशक्य नसल्यास) आहे.

16. It is very difficult (if not impossible) to put together a leftist majority in the Knesset without the Arab list.

2

17. याव्यतिरिक्त, Facebook चे जॉब्स उत्पादन व्यवसायांना नोकऱ्या पोस्ट करण्याची परवानगी देते आणि तरुणांना दुर्गम भागातही नोकरी शोधण्यास सक्षम करते.

17. in addition, facebook jobs product enables businesses to post job listings and empowers youth to find jobs even in remote geographies.

2

18. लक्षात घ्या की दोन साधने आणि GitHub सूची कधीही असुरक्षित नसलेल्या सेवा आणि निश्चित केलेल्या सेवांमध्ये फरक करत नाहीत.

18. Note that the two tools and the GitHub list don’t differentiate between services that were never vulnerable and services that have been fixed.

2

19. संयुक्त अरब यादीचा हा निर्णय इस्रायलमधील पॅलेस्टिनी राजकीय उच्चभ्रूंच्या काही भागांचा अदूरदर्शीपणा आणि राजकीय संधीसाधूपणा दर्शवतो.

19. This decision by the Joint Arab List reflects the short-sightedness and political opportunism of parts of the Palestinian political elite in Israel.

2

20. पॅलेस्टिनी कारणासोबत खुलेपणाने ओळखणाऱ्या संयुक्त अरब यादीला मतदान करून पॅलेस्टिनी कारणासोबत स्वतःची ओळख करून देण्यापासून अनेकजण सावध होऊ शकतात.

20. Many might also be wary of further identifying themselves with the Palestinian cause by voting for the Joint Arab List, which openly identifies with the Palestinian cause.

2

21. बी-लिस्ट सेलिब्रिटींद्वारे परीक्षक असलेली गायन स्पर्धा

21. a singing competition judged by B-list celebrities

4

22. इंटेटिक्सचे नाव अनेक सर्वोत्कृष्ट 10 आणि सर्वोत्कृष्ट 20 उप-यादींमध्ये देखील दिले गेले होते, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

22. Intetics was also named in a number of Best 10 and Best 20 sub-lists, including:

2
b list
Similar Words

B List meaning in Marathi - Learn actual meaning of B List with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of B List in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.