A Bomb Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह A Bomb चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

2533
एक बॉम्ब
संज्ञा
A Bomb
noun

व्याख्या

Definitions of A Bomb

1. अणुबॉम्बसाठी लहान.

1. short for atom bomb.

Examples of A Bomb:

1. बॉम्ब हल्ला

1. a bomb attack

3

2. एक बॉम्ब आदळला.

2. a bomb blast.

2

3. एक भडिमार

3. a bombing raid

2

4. निन्जा बॉम्ब

4. the ninja bomb.

2

5. निन्जा बॉम्ब

5. the ninja bombs.

2

6. बाईक बॉम्ब नाही.

6. bike is not a bomb.

2

7. बॉम्बचा कारखाना

7. a bombed-out factory

2

8. लहान वात वर एक बॉम्ब

8. a bomb on a short fuse

2

9. आम्ही बॉम्ब निकामी करत नाही.

9. we're not defusing a bomb.

2

10. बॉम्बस्फोट झालेल्या घराचा ढिगारा

10. the rubble of a bombed house

2

11. आणि तुमची पहिली गर्भधारणा एक बॉम्ब आहे.

11. and your first pregnancy is a bomb.

2

12. काय, माझ्या योनीत बॉम्ब आहे का?

12. What, do I have a bomb in my vagina?

2

13. बॉम्बस्फोटाचे लक्ष्य म्हणून वरवरिनची निवड कोणी केली?

13. Who chose Varvarin as a bombing target?

2

14. आज रात्री एक बॉम्ब आपल्या सर्वांना नष्ट करू शकतो.

14. A bomb could destroy all of us tonight.

2

15. “तो स्फोट झाला – तो बॉम्ब असावा.

15. “It exploded — it must have been a bomb.

2

16. बॉम्बचा स्फोट कधी करायचा याचा विचार करतो.

16. i'm thinking of when to detonate a bomb.

2

17. हिरोशिमा बॉम्ब सुमारे 20 किलोटन होता.

17. the hiroshima bomb was about 20 kilotons.

2

18. बालवाडी हा बॉम्ब होता, मी तुम्हाला सांगतो.

18. Kindergarten was da bomb, let me tell you.

2

19. “महाराज, हा बॉम्ब आहे हे तुला कळले का?

19. “Monsignor, do you realize this is a bomb?

2

20. जोपर्यंत तुम्हाला बॉम्ब सापडत नाही तोपर्यंत तुम्ही ते गोळा करू शकता.

20. You can collect them until you find a bomb.

2

21. ते आज इस्रायलसाठी F-16 आणि A-बॉम्ब इतके महत्त्वाचे नाहीत का?

21. Are they not as important to Israel today as F-16s and A-bombs?”

2

22. एक किंवा दोन मीटरच्या विचलनाच्या बाबतीत, निन्जा-बॉम्ब निरुपयोगी होईल.

22. In the case of a deviation of one or two meters, the Ninja-bomb would be useless.

2

23. हे तंतोतंत अध्यक्ष बुश यांचा दृष्टीकोन आहे -- लहान ए-बॉम्बला पारंपारिक शस्त्रास्त्रांच्या अधिक शक्तिशाली आवृत्त्या असल्यासारखे हाताळणे.

23. This is precisely President Bush's approach -- to treat small A-bombs as if they were simply more powerful versions of conventional weapons.

2
a bomb

A Bomb meaning in Marathi - Learn actual meaning of A Bomb with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of A Bomb in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.