L's Meaning In Kannada

ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ L's ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

63

Examples of L's:

1. L-133 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ.

1. L-133 See Israel's gathering in its own homeland.

2. L ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು, ಅಥವಾ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ (ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ)?

2. What was L's real name, or did he never have one (it was never said)?

3. No Thing ಗೆ Pope.L ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

3. All the pieces in Pope.L's contribution to No Thing were made in 2018.

4. 'ಮೈಕೆಲ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.'

4. 'For Michael's children, this case will go on forever because they do not have a father.'

5. ಅವಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ: “ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ, ಒಬ್ಬ ದವಂಡಿ, ಊರಿನ ಕೂಗು, 'ನಾನಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ತೋಟವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.

5. as she recalls:“every morning and evening there would be a dawandi- a village crier- who would call out:‘nana patil's farm is to be auctioned.'.

6. ಸ್ನೆಲ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಾಲುದಾರ, ಒಲಂಪಿಕ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಬ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಗೀ ಹೇಳಿದರು: "ಅವನಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ."

6. snell's friend and training partner, olympic marathon bronze medalist barry magee said'œthere will never be another new zealand athlete like him.'.

7. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಮೆಯ ವಿವರಣೆಯು ಅವಳ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹುಡುಕಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು.

7. this may sound obvious, but any delusional elaboration, as in l's case, is most likely the result of a longstanding search for meaning in a puzzling and threatening world.

8. ಮೇ 1959 ರಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬರಹದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು: "ಇಂದು ಭಾರತೀಯರು ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಆಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ."

8. writing about vallabhai patel in may 1959 president rajendra prasad said,‘that there is today an india to think and talk about is very largely due to sardar patel's statesmanship and firm administration.'.

l's
Similar Words

L's meaning in Kannada - Learn actual meaning of L's with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of L's in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.